Dotace na regeneraci brownfieldů

MMR zveřejnilo nový dotační titul na regeneraci brownfieldů. Jakákoliv obec může získat až 30 mil. Kč na revitalizaci zchátralého objektu pro obecní dům, školu, knihovnu, parkoviště, kulturní dům nebo sportoviště.

Mezi úplně nové a starosty velmi žádané dotační tituly MMR patří Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Jde o dotaci na zanedbaný, opuštěný a nevyužívaný areál či objekt v intravilánu obce. Např. staré JZD, areál bývalého výrobního družstva nebo zchátralý kulturní dům, kde jsou budovy v havarijním stavu. Dotace na projekt může činit až 30 milionů korun.

Program je určen pro objekty, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru a které budou sloužit široké veřejnosti.

Výše dotace je rozdělena dle velikosti obce:

 • Obec do 3 000 obyvatel – maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů,
 • Obec od 3 001 do 10 000 – maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů,
 • Obce od 10 001 obyvatel – maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.

Dolní limit dotace při podání žádosti činí 300 tis. Kč. Horní limit dotace na jeden projekt je 30 mil Kč. 

Akce může být spolufinancována z jiných národních programů nebo kraje. V takovém případě nesmí celková výše dotace ze zdrojů státního rozpočtu přesáhnout 85 % celkové výše skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce, resp. výše vlastních zdrojů účastníka programu musí být vždy rovna nebo vyšší než 15 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

dotace brownfield

Obec může ze starého zchátralého objektu vytvořit například moderní obecní dům nebo klubovnu pro spolky

Je možno financovat rekonstrukci, revitalizaci a výstavbu následujících objektů:

 • Obecní dům, obřadní síň;
 • Škola, školka zřízená v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. veřejnoprávními subjekty – součástí může být výstavba školní jídelny (dále jen “ŠJ“) za podmínek, že strava bude poskytována pouze žákům a zaměstnancům školy a ŠJ bude provozována školou nikoliv externím subjektem. ZŠ, MŠ bude dále omezena v možnostech pronájmů prostor pro hrazené mimoškolní aktivity;
 • Volně přístupné volnočasové aktivity – bez poplatků;
 • Veřejné parkoviště, garáže – bez poplatků;
 • Obecní sklad, zázemí pro obecní techniku, dílny pouze pro využití obce;
 • Hasičárna;
 • Kulturní dům (omezeno komerční využití);
 • Klubovny pro lokální spolky;
 • Místní veřejná sportoviště určená především pro spádovou oblast (koupaliště, brusliště), omezeno profesionální využití, pronájem.

Mezi uznatelné náklady v rámci akce patří:

 • výkup nemovitosti,
 • úpravy pozemků a zeleně,
 • odstranění nevyužitých staveb a jejich částí,
 • inženýrské sítě a účelové komunikace, chodníky v rámci pozemků brownfieldu,
 • městský mobiliář, oplocení,
 • inženýrská činnost ve výstavbě,
 • rekonstrukce a modernizace staveb,
 • novostavby.

Brownfield je možné:

 • kompletně zdemolovat a vystavit nový objekt pro nové využití,
 • částečně zdemolovat a obnovit k novému využití,
 • kompletně zdemolovat a vystavit park.

Dotaci lze využít i na obnovu kulturní a jiné památky, v tomto případě však nelze využít demolici.

Podpořená aktivita v novém objektu nesmí být koncipována za účelem provozování ekonomické činnosti. Ekonomická činnost je povolena pouze jako podpůrná aktivita do 20 % celkové využívané kapacity daného objektu a musí být stejného charakteru, jako je zaměření hlavní činnosti.

Cílem dotace je regenerovat území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce, zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací a vytvořit podmínky pro stabilizaci území a zároveň do území přinést nové a potřebné funkce. Objekty musejí být registrované do Národní databáze brownfields, tuto registraci Vám zajistíme bezplatně.


Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás!

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených ve formuláři, více informací