Dotace na chodníky ze SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury zveřejnil každoroční dotační výzvu na financování výstavby, rekonstrukce nebo úpravy chodníků pro obce a města. Dotace je opět ve výši 85 %.

Státní fond dopravní infrastruktury financuje nejen velké projekty dopravní infrastruktury, ale i svým rozsahem „malé“ projekty, které mají velký přínos nejen pro menší obce a města. Jedná se o projekty zaměřené zejména na opatření ke zvýšení bezpečnost a plynulosti dopravy a realizaci bezbariérových úprav chodníků. V roce 2018 bylo na SFDI předloženo 324 žádostí o příspěvek s celkovým požadavkem ve výši cca 1,135 mld. Kč. Schváleno bylo nakonec 211 akcí za 747 680 tis. Kč. Jednalo se tak o rekordní příspěvek pro tuto oblast podpory.

Výše příspěvku pro rok 2019 zůstává stejná, a to 85 % celkových uznatelných nákladů akce. Výše příspěvku pro jednoho žadatele může být minimálně 300 tis. Kč a maximálně 20 mil. Kč.

Upozorňujeme, že oproti pravidlům SFDI z let minulých došlo k některým změnám. Současně žadatelům z řad obcí a měst doporučujeme, aby se důkladně seznámili s úplným zněním pravidel poskytovatele dotace a dodržovali předepsané náležitosti žádosti o příspěvek, jelikož v případě formálních nesrovnalostí může být žádost neúspěšná.

dotace chodníky

Dotace na chodníky ze SFDI může být ve výši až 20 mil. Kč

Termín výzvy

Spuštění výzvy: červen 2018

Ukončení příjmu žádostí: 15. 11. 2018

Podporované aktivity

Oblast I) opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Příspěvek lze poskytnout na akce investičního charakteru

a) podél silnic I., II. nebo III. třídy, nebo

b) podél místních komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.

Věcná orientace akcí:

 • výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků;
 • výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) podél autobusových zastávek;
 • výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů.

Akce s věcnou orientací dle oblasti I musí tvořit jednu celistvou a propojenou pěší trasu. Výjimkou může být výstavba (rekonstrukce) bezbariérových úprav chodníků podél autobusových zálivů a vlastních autobusových zálivů linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) v rámci jedné trasy.

Oblast II) opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy

Příspěvek lze poskytnout na akce investičního charakteru

a) podél silnic I., II. nebo III. třídy, nebo

b) podél místních komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.

Věcná orientace akcí:

 • výstavby nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky;
 • výstavby nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky;
 • nasvětlení přechodů pro chodce, které splňují požadavky dle technických kvalitativních podmínek Osvětlení pozemních komunikací definovaných Pravidly SFDI,
 • světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce, ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením.

Finanční prostředky lze dále poskytnout na akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I., II. nebo III. třídy s věcnou orientací:

 • úpravy vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu pomocí dopravního ostrůvku nebo středového dělícího pásu (vstupní brány do obcí) s nasvětlením, fyzické zúžení komunikace, atd.);
 • světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené křižovatce v souladu s Pravidly SFDI, s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením, vodorovné a svislé dopravní značení, zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích – zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodící trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky;
 • měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel (pouze informativní měřiče bez možnosti jejich využití pro sledování a zpracování podnětů pro zahájení řízení v souvislosti s přestupky řidičů).

V rámci investiční akce mohou být zařazeny i položky neinvestičního charakteru. Akce, zařazená dle věcné orientace do oblasti II, může obsahovat i větší počet samostatných úprav.

Specifické podmínky výzvy

Příspěvek je určen na úhradu nákladů akce realizované v roce 2019. V případě nedočerpání přidělených finančních prostředků může příjemce požádat o převod nevyčerpaných finančních prostředků do roku následujícího (2020).

Žadatel může v rámci jedné žádosti předložit maximálně jednu akci oblasti I. a jednu nebo i více (bez omezení jejich počtu) akcí oblasti II.

Lze požádat i na akce již započaté (za podmínky samostatného vyčíslení plánovaných nákladů na etapu akce, pro kterou se příspěvek žádá a která má být realizována v roce 2019) a za podmínky, že akce není ukončená, tj. u akce nebyla ke dni podání žádosti o příspěvek již provedena kolaudace nebo podána žádost o kolaudaci.

Příspěvek SFDI nelze kombinovat s prostředky fondů a programů Evropské unie.

Příspěvek nelze poskytnout na akce, jejichž výstavba byla spolufinancována z rozpočtu SFDI, po dobu jejich udržitelnosti.

Žadatel o příspěvek musí dokladovat schopnost spolufinancovat akci tak, aby spolu s poskytnutým příspěvkem ze SFDI bylo finančně kryto 100 % nákladů akce.

Příjemce je povinen zajistit, aby na žádném z pozemků ve vlastnictví příjemce v silničním ochranném pásmu dálnice nebo silnice I. třídy ani na financovaném objektu nebylo žádné reklamní zařízení, které by bylo zřízené nebo provozované v rozporu s § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Dotčené pozemky nesmí být zastaveny. V rámci žádosti o dotaci se však majetkoprávní vypořádání nedokládá.

Příjemce se zavazuje, že v souvislosti s fakturací plnění, kde k úhradě budou použity finanční prostředky poskytované z rozpočtu SFDI, nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, jelikož v případě akce, pro kterou bude příspěvek poskytnut, příjemce vystupuje v pozici osoby nepovinné k dani z přidané hodnoty.

Do ceny akce, z které se vychází při výpočtu výše limitního příspěvku, nelze zahrnout finanční rezervu.

Do způsobilých nákladů výzvy nelze zahrnout náklady na projektovou přípravu, zpracovatele žádosti o dotaci, administraci výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, případně administraci Závěrečného vyhodnocení akce.

V rámci Závěrečného vyhodnocení akce (rok po ukončení realizace projektu bude nezbytné předložit:

 • příslušný formulář,
 • kolaudační souhlas nebo jiný obdobný dokument,
 • výpisy z katastru nemovitostí dokladující, že příjemce má vlastnické, příp. jiné právo k pozemkům, na nichž je stavba, případně její část financovaná nebo spolufinancovaná z prostředků SFDI realizována,
 • fotodokumentaci realizované akce (min. 10 fotografií),
 • krátký videozáznam realizované akce,
 • srovnávací tabulka parcel (v případě přečíslování pozemků).

Obsah žádosti o dotaci

Výčet nejdůležitějších povinných příloh žádosti bez bližší specifikace (nejedná se o úplný výčet):

 • Průvodní list k žádosti;
 • Základní údaje o dotčené lokalitě;
 • Podrobná charakteristika cílů akce a její koncepčnost;
 • Informace o programu, v souladu s nímž je akce žadatelem připravována;
 • Položkový rozpočet;
 • Stavební povolení;
 • Projektová dokumentace;
 • Prohlášení statutárního orgánu žadatele o zajištění vlastních prostředků;
 • Videoprezentace záměru.

Zdroj: SFDI


Máte zájem o tuto dotaci? Neváhejte se na nás obrátit!