Demolice budov

Dotace na demolici budovy je v maximální výši 10 mil. Kč. Předmětem podpory může být pouze objekt pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací zařízení, který se nachází ve špatném technickém stavu a je nezpůsobilý k bydlení.

Dotace je určena na demolici budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality. Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení. Cílem dotační výzvy je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.

Předmětem podpory může být pouze objekt pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací zařízení, který se nachází ve špatném technickém stavu a je nezpůsobilý k bydlení.

dotace demolice budov

Dotace na demolici budovy je maximálně 70 %

Předmět podpory musí být ve výhradním vlastnictví obce bez omezení vlastnického práva. Na objektu určeném k demolici a s ním spojeném pozemku nesmí váznout žádné závazky. Budova nesmí být ke dni podání žádosti obývána.

Výše dotace je rozdělena dle velikosti obce:

  • Obec do 3 000 obyvatel – maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů,
  • Obec od 3 001 do 10 000 – maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů,
  • Obce od 10 001 obyvatel – maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů,

Obec může v dané výzvě podat více žádostí. Součet požadovaných dotací v rámci jednoho dotačního titulu v rámci této výzvy může být maximálně 10 mil. Kč. Dolní limit dotace při podání žádosti činí 300 tis. Kč.

Uznatelné náklady představují:

  • odstranění objektu a jeho neoddělitelných částí,
  • odpojení od inženýrských sítí,
  • inženýrská činnost ve výstavbě,
  • statická opatření související s demolicí,
  • náklady na základní úpravu pozemku do stavu před zarovnáním ornicí.

Účast v tomto dotačním programu nevylučuje možnost využít financování z jiných dotačních programů na realizaci projektu následného využití revitalizovaného území.


Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás!

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených ve formuláři, více informací