Dotace na kulturní památky

Přinášíme vám základní podmínky pro čerpání dotačních prostředků z nejzajímavějšího programu na obnovu kulturních památek. Jedná se o Program záchrany architektonického dědictví, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR.

Památkový fond v ČR tvoří kulturní památky zapsané v seznamu kulturních památek a památkově plošně chráněná území – památkové rezervace a památkové zóny.

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ukládá vlastníkům kulturních památek povinnost pečovat na vlastní náklad o jejich zachování, udržovat je v dobrém stavu a chránit je před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Před obnovou kulturních památek jsou vlastníci povinni požádat orgán státní památkové péče o závazné stanovisko. V závazném stanovisku krajský úřad (u národních kulturních památek) nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností (v ostatních případech) vysloví, zda je navrhovaná obnova památky přípustná a za jakých podmínek. Památkový zákon na druhé straně zakotvuje možnost poskytnout vlastníkovi kulturní památky příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, a to z rozpočtu obce, kraje nebo ze státního rozpočtu.

V případě státních prostředků jsou to programy Ministerstva kultury ČR včetně Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, které slouží na financování obnovy kulturních památek. Již osvědčeným zdrojem jsou i speciální dotační tituly jednotlivých krajů a obcí, které se zaměřují na historické dědictví v jejich územích. Nemusejí se omezovat pouze na kulturní památky, mohou financovat také opravy historických objektů, které nejsou na seznamu památek, ale nacházejí se v památkových rezervacích nebo zónách. Některé kraje či obce podporují v rámci obnovy kulturního dědictví v jejich územích i opravy objektů, které nejsou kulturními památkami ani se nenacházejí v památkově chráněných územích.

Nejzajímavější program pro vlastníky kulturních památek je jistě Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR.

dotace kulturní památka

Nejzajímavější dotace na obnovu kulturních památek jsou přímo z Ministerstva kultury

Program záchrany architektonického dědictví

Příspěvky v Programu jsou poskytovány zejména na záchranu a zachování kulturních památek nebo těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. Programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejich částí, které tvoří podstatu kulturní památky.

Věcnou náplň Programu tvoří projekty záchrany kulturních památek předložené ministerstvu kultury jejich vlastníky nebo organizacemi, které  k nim mají právo  hospodaření. Projektové žádosti musí obsahovat údaje nezbytné k vyhodnocení jejich významu a užitečnosti a ke  stanovení příspěvku na obnovu kulturní památky, a to zejména:

 • zhodnocení  významu, stavu  a využití  památky a  stupně jejího ohrožení,
 • dokumentaci obnovy  v rozsahu dokladujícím  její proveditelnost a cenu,
 • plán využití a mimoekonomické přínosy obnovy kulturní památky,
 • finanční plán zajištění obnovy a budoucího provozu a údržby a
 • specifikaci zdrojů a potřebu příspěvku na obnovu.

Hodnocení  projektů a  na  základě  toho jejich  zahrnutí do Programu a určování jejich pořadí v Programu zajišťuje Ministerstvo kultury. Hodnocení se provádí objektivní metodou stanovení významu a užitečnosti každého projektu podle předem daných dlouhodobých kritérií  odvozených z cílů  Programu, po předchozím ověření náležitostí projektu. Předkladatelé projektů jsou  informováni Ministerstvem kultury o výsledku  ověření a hodnocení a o  jejich zařazení do Programu,  aby  mohli  včas  připravit  realizaci  projektu (většinou do konce 1. kvartálu daného rozpočtového roku).

Výše dotace a poskytnutí příspěvku je podmíněno účastí vlastníka na  financování obnovy a dále zajištěním budoucího provozu a běžné údržby památky. Max. procentuální výše dotace však není stanovena. Stejně tak není stanovena minimální a maximální částka. Z výsledků hodnocení posledních let můžeme konstatovat, že průměrný příspěvek se pohybuje ca 1 mil. Kč, přičemž většina příspěvků je do částky 1,5 mil. Kč. Příspěvek je poskytován jako účelová dotace ze státního rozpočtu podle předem stanovených pravidel. Dotaci je nutné proinvestovat v daném období dle žádosti o příspěvek (většinou příslušný kalendářní rok, tedy 1.1. – 31.12.).

Harmonogram podání žádosti je každoročně stejný. Žádosti se podávají do 30. září předchozího roku, na který je žádán. Pro rok 2019 bude tedy ukončení příjmů žádostí do 30.9. 2018. Vlastník památky musí nejprve projednat svou žádost na příslušném územním odborném pracovišti Národního památkového ústavu, a jde-li o národní kulturní památku, na ústředním pracovišti Národního památkového ústavu.

K žádosti o dotaci je nutné přiložit především následující časově nejnáročnější dokumenty (nejedná se o výčet všech povinných příloh):

 • kopii stavebního povolení nebo jiného správního aktu stavebního úřadu, pokud jej zákon č. 183/2006 Sb. vyžaduje;
 • sjednaná nebo odborně odhadnutá cena obnovy na příslušný rok, včetně položkového rozpočtu akce obnovy kulturní památky;
 • závazné stanovisko vydané příslušným orgánem státní památkové péče k zamýšlené obnově památky a provedení prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek, podle § 14 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
 • samostatné vyjádření obce, na jejímž území se památka nachází, doporučení k zařazení do Programu;
 • samostatné vyjádření Národního památkového ústavu k Projektu záchrany kulturní památky, doporučení k zařazení do Programu na příslušný rok, včetně vyjádření o významu a naléhavosti obnovy kulturní památky (míře ohrožení památky) a odhadu rizik akce obnovy;
 • záměr prezentace památky zpřístupněné veřejnosti pro kulturně vzdělávací účely, pokud se jedná o památku využívanou tímto způsobem anebo k tomuto využití uvažovanou;
 • Projekt záchrany kulturní památky zpracovaný žadatelem dle závazné osnovy.

Máte zájem o tuto dotaci? Neváhejte se na nás obrátit!