Dotační výzva na rybníky a malé vodní nádrže vyhlášena

Dotační výzva na rybníky a malé vodní nádrže ve vlastnictví obce je konečně vyhlášena. Žádosti je možné podávat do 15. ledna 2019. Maximální výše dotace je 80 % a obce si mohou šáhnout až na 10 mil. Kč.

Podporované aktivity výzvy

1. Rekonstrukce a odbahnění

Rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.

2. Výstavba, obnova

Výstavba a obnova nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a malých vodních nádrží v případě, že rybník, či malá vodní nádrž nebyla funkční po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.

Nerybochovným rybníkem pro potřeby programu je rybník s extenzivním chovem ryb, který není provozován za účelem podnikání. Na předmětu podpory není umožněn intenzivní ani polointenzivní chov ryb.

Dotace malé vodní nádrže

Dotace malé vodní nádrže a rybníky poskytuje Ministerstvo zemědělství a obce si mohou šáhnout až na 10 mil. Kč v případě výstavby a obnovy

Výše dotace

1. Rekonstrukce a odbahnění

Max. 80 % z uznatelných nákladů, max. 2 mil. Kč na akci a zároveň max. do výše 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně souvisejících nákladů v případě odbahňování.

2. Výstavba, obnova

Max. 80 % z uznatelných nákladů, max. do výše 4 mil. Kč/ha a současně max. do výše 10 mil. Kč na celou akci.

Způsobilí žadatelé o dotaci

Pouze obce a svazky obcí.

Specifické podmínky

 • Celkové odbahnění rybníků a malých nádrží, u kterých vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm.
 • Výstavba jen za účelem zvýšení retence vody v krajině.
 • Pokud je rozloha větší než 0,5 ha bude po realizaci schopen bezpečně převést průtok minimálně Q100 či vyšší a bude na nich trvale vyčleněn retenční ochranný prostor o velikosti min. 10 % z celkového prostoru rybníka nebo nádrže.
 • Podíl investic na každou akci bude minimálně 15 % celkových nákladů.
 • K zahájení zadávacího řízení bude žadatel vyzván správcem programu. Posuzuje se minimálně 5 nabídek.
 • Podporu nelze poskytnout na již stavebně ukončenou akci, u které již bylo ukončeno financování, nebo u které již požádal investor o vydání kolaudačního souhlasu.
 • Podpora nebude poskytnuta, pokud je na předmětu podpory zřízeno zástavní právo jiné, než vůči ČR.

Časově nejnáročnější přílohy žádosti (nejedná se o úplný výčet příloh)

 • Platné ohlášení nebo pravomocné územní rozhodnutí, v případě výstavby nové malé vodní nádrže;
 • Návrh na změnu v Katastru nemovitostí, pokud v Katastru není pozemek pod zátopou uveden s druhem pozemku vodní plocha;
 • Doklad o vlastnictví žadatele k vodnímu dílu;
 • Výpis z katastru nemovitostí k pozemkům;
 • Situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce;
 • Stanovisko správce povodí k realizované akci;
 • Zaměření mocnosti sedimentu před realizací akce provedené odborně způsobilou osobou bude obsahovat výškopisné a polohopisné zaměření dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající velikosti rybníku a vodní nádrže;
 • Dokumentace pro stavební povolení nebo odpovídajícího rozsahu, včetně položkového rozpočtu stavebních nákladů;
 • V případě rekonstrukce hráze či souvisejících objektů rybníku nebo vodní nádrže budou doloženy hydrotechnické výpočty pro převedení návrhového Qn, provedené odborně způsobilou osobou;
 • U rybníků nebo vodních nádraží o rozloze větší než 0,5 ha budou doloženy hydrotechnické výpočty pro převedení návrhového Q100 a vyčlenění 10 % retenčního objemu z celkového prostoru rybníka nebo vodní nádrže, provedené odborně způsobilou osobou.

Zdroj: MZe ČR


Máte zájem o tuto dotaci? Kontaktujte nás!