Dotace na místní komunikace

Obce jakékoliv velikosti mohou nově získat dotace na obnovu svých místních komunikací. Výše dotace je odstupňovaná dle velikosti obce, ty největší mohou získat až 15 mil. Kč.

Podporované aktivity v rámci jednotlivých výzev

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací
  zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
 • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
 • napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci; je-li tato v majetku obce
 • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
  – obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění
  povrchových vod z této komunikace),
  – obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných,
  zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Přípustné změny povrchů v rámci obnovy místních komunikací:

 • Původní povrch: Asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk.
 • Nový povrch: Asfalt, beton, dlažba.

Neuznatelné náklady, jenž nelze financovat v rámci výzev:

 • vybudování nové místní komunikace,
 • vybudování nebo obnovu účelových komunikací,
 • vybudování nebo obnovu chodníků, včetně obrubníků,
 • svislé dopravní značení, veřejné osvětlené, reklamní zařízení a reklamní poutače,
 • inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení.

Dotace na místní komunikace je pro obce do 3 000 obyvatel ve výši 70 %

Způsobilí žadatelé a výše dotace

Účastníkem podprogramu může být obec jakékoliv velikosti, vyjma statutárních měst. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument a nesmí být zahrnuta v řešení v rámci ITI nebo IPRÚ.

Dotace v jednotlivých výzvách je rozdělena dle velikosti obce.

Obce do 3000 obyvatel

Dotace až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč.

Obce 3001 – 10 000 obyvatel

Dotace až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč.

Obce nad 10 000 obyvatel

Dotace až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 15 mil. Kč.

Povinné přílohy žádosti o dotaci

 1. Doklad o vlastnictví majetku
 2. Části projektové dokumentace (vyžaduje-li to charakter stavby podle stavebního zákona) zahrnující
  průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu jako součást dokumentace akce
 3. Předpokládaný rozpočet akce členěný dle věcných položek
 4. Dokumentace požadovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 5. Podrobná barevná fotodokumentace místní/ch komunikace/í
 6. Usnesení a zápis zastupitelstva se schválením podání žádosti o dotaci
 7. Popis prvku ekologického přínosu
 8. Harmonogram přípravy a realizace akce

Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás!