Dotace na sakrální stavby

MMR obnovilo dotační titul na obnovu márnic, kapliček, soch, křížů, hřbitovních zdí a hřbitovů. Je možné získat dotaci ve výši 70 %. Dotovat lze také úpravy nejbližšího prostranství stavby.

Dotace podporuje akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce do 3 tis. obyvatel.

Jedná se o obnovu staveb:

  • kaple, kaplička, márnice,
  • socha,
  • boží muka, kříž
  • prostory hřbitovů,
  • hřbitovní zdi.

Mezi uznatelné náklady patří také úprava nejbližšího prostranství (terénní úpravy, přístupové chodníčky, drobný mobiliář apod.), v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy drobných sakrálních staveb, hřbitovů nebo hřbitovních zdí.

dotace sakrální stavby

Například na obnovu kapličky, přístupového chodníčku a výsadby zeleně v okolí je možné získat dotaci až 500 tis. Kč

Neuznatelné náklady jsou naopak nákup a pořízení vybavení, případně příprava restaurátorské zprávy apod.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč.

Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje. V takovém případě bude výše dotace ze zdrojů poskytovatele stanovena tak, aby spolu s podílem finančních prostředků kraje nepřesáhla 90 % celkové výše skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

V případě, že předmět dotace se nenachází na pozemku ve vlastnictví obce, je nutné doložit souhlas vlastníka s realizací projektu (např. fyzická osoba, nebo církev). Samotná sakrální stavba (křížek, kaplička) však musí být ve vlastnictví obce. Jediná výjimka je v případě hřbitovů, kde i předmět dotace může být ve vlastnictví církve.


Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás!