Dotace na regeneraci sídliště

Státní fond rozvoje bydlení vyhlásil výzvu k podávání žádostí o dotaci do programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích. Je možné získat dotaci až 6 mil. Kč. Dotaci je možné dále kombinovat s úvěrem.

Pro rok 2018 bylo v programu Regenerace sídlišť  schváleno 18 žádostí za 99 070 927 Kč. Zamítnuto bylo 51 žádostí v celkové hodnotě 253 725 148 Kč.  V aktuální výzvě by měla být alokace podobná. V rámci města lze podat pouze 1 žádost za město. U měst rozčleněných na městské obvody či části lze podat 1 žádost na každý městský obvod nebo každou městskou část. Cílem je přeměna městských sídlišť na víceúčelové celky a všestranné zlepšení jejich obytného prostředí.

Dotaci je možné poskytnout až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však může činit 6 milionů Kč na projekt. Spolu se žádostí o dotaci je žadatel oprávněn požádat o úvěr na dofinancování projektu. Součet výše úvěru a dotace nesmí překročit 90 % uznatelných nákladů na projekt. Podmínky splatnosti úvěru je nutné nastavit tak, aby doba splácení nepřekročila 15 let od uzavření smlouvy. Úroková sazba se odvine od výše základní referenční sazby Evropské unie zvýšené o 0,30 % ročně. Úvěr se bude splácet měsíčními splátkami jistiny i úroku a bez jakýchkoli sankcí ho bude možné splatit předčasně.

Termíny:

Realizace dotovaného projektu musí být ukončena do dvou let od uzavření smlouvy o dotaci.

Výše dotace:

 • až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše do 6 milionů Kč na jeden projekt;
 • program umožňuje kombinovat dotaci s úvěrem na dofinancování projektu.

Žadatel o dotaci

Obec, na jejímž území se nachází sídliště, pokud je pozemek, na kterém má být regenerace provedena, v jejím vlastnictví, má platný územní plán, povolení pro stavbu, projekt, který byl včetně každé změny schválen zastupitelstvem obce.

Charakteristika sídliště

Sídliště – ucelená část území obce zastavěná bytovými domy jako stavbami pro bydlení, ve kterých více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům pro trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, vystavěnými nepanelovými technologiemi v období let 1945 až 1990 nebo vystavěnými panelovými technologiemi do roku 2000, o celkovém počtu nejméně 100 bytů.

Dotaci a úvěr lze využít na:

 • výstavbu nebo rekonstrukci místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek,
 • výstavbu protihlukových stěn,
 • výstavbu nebo rekonstrukci odstavných či parkovacích státní,
 • zachování nebo zvýšení podílu nezpevněných ploch (zpomalení odtoku přívalových vod),
 • odstranění nadzemního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení podzemním vedením,
 • opravu či doplnění veřejného osvětlení,
 • realizaci opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště,
 • úpravu veřejných prostranství – zejména na opravu stávajících a zřizování nových dětských hřišť nebo odpočinkových ploch,
 • výstavbu veřejných rekreačních nebo sportovních ploch s příslušným městským mobiliářem
 • a doprovodných ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním.

Povinné přílohy žádosti – pouze časově nejnáročnější:

 1. Projekt pro příslušný stupeň stavebního řízení
 2. Položkový rozpočet projektu
 3. Doklad o vydání nebo schválení územního plánu obce zastupitelstvem
 4. Doklad o schválení projektu zastupitelstvem obce
 5. Doklad o územním rozhodnutí, je-li relevantní
 6. Doklad o povolení stavby – pravomocné stavební povolení, je-li relevantní

 

Zdroj: MMR ČR


Máte zájem o tuto dotaci? Kontaktujte nás!

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených ve formuláři, více informací