MŠMT vyhlásilo výzvu pro sportovní kluby

Na rekonstrukci a obnovu sportovních zařízení mohou žádat tělovýchovné jednoty a sportovní kluby obcí až 30 mil. Kč. Procentuální výše dotace je 70 % a žádosti se podávají do 15.10. 2018.

Další výzvy z podprogramu Podpora materiálně technické základny sportu je vyhlášena. Oproti loňskému roku je oprávněný žadatel pouze Spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost. Jedná se pouze o sportovní kluby a tělovýchovné jednoty.

Další změnou je rozsah poskytnuté dotace, přičemž především změna ve výši minimální výše dotace automaticky vyřazuje některé menší projekty.

Limity poskytnuté dotace

a) minimálně: 4 mil. Kč
b) maximálně: 30 mil. Kč

Povinná procentuální spoluúčast žadatele je minimálně 30% z celkových způsobilých výdajů akce.

Dotace na sportovní hřiště pro spolky a kluby

Procentuální výše dotace na sportovní hřiště může být maximálně 70 %

Primárně je tato výzva zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice, ať už formou rekonstrukce a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového. Preferovány budou projekty zaměřené na krytá sportoviště. MŠMT se zaměřuje na výše uvedenou podporu:

a) rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně nástaveb):
–  Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, a to včetně nástaveb a přístaveb na stávající objekty. Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.

b) novostavby:
– Novou stavbou se rozumí veškerá nová stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií bez podstatného napojení na stávající (původní) stavbu. Za podstatné napojení se považuje napojení alespoň jednou celou plochou obvodové stěny nové stavby. Novou stavbou dochází k zastavění volné plochy pozemku a ke změně způsobu využití této plochy,
– za novou stavbu MŠMT dále považuje taktéž samostatnou ucelenou (samostatně kolaudovanou) etapu dříve zahájené stavby.

Sportovními zařízeními se pro účely této výzvy rozumí objekty, pozemky, vodní plochy, budovy nebo jejich soubory sloužící výhradně k realizaci a provozování sportovní činnosti.
Materiálně technickou základnou ve sportu se pro účely této výzvy rozumí sportovní zařízení včetně jejich nezbytného technického a sociálního zázemí, které náleží ke sportovnímu zařízení.

 

MŠMT vyhlásí celkem 3 výzvy na sportovní infrastrukturu

Podpora investic patří mezi vládní priority. Z tohoto důvodu došlo pro rok 2019 ke ztrojnásobení rozpočtu MŠMT na rekonstrukce a výstavbu sportovních zařízení, a to na 1,55 miliard korun.

Z první výše uvedené výzvy lze financovat menší stavby, především rekonstrukce sportovních zařízení ve vlastnictví sportovních klubů a tělovýchovných jednot a vyžaduje také nejmenší míru spoluúčasti ze strany žadatelů. Výzva zároveň umožňuje žadatelům spolufinancovat své záměry ze strany obecních samospráv.

„Věříme, že změna tří parametrů, a to maximální výše dotace z 20 na 30 mil. Kč, snížení spoluúčasti pro spolky na obvyklých 30%, umožní rekonstrukce krytých sportovních zařízení, kdy v minulosti se ukazovala výše dotace jako nedostatečná a prodloužení dobu dokončení stavby do 30. 6. 2020 podpoří jiný typ staveb,“ doplnil náměstek Karel Kovář.

Další výzva bude určena obcím a MŠMT chce podpořit zejména novou výstavbu městských hal a stadionů. Výzva bude vyhlášena v polovině října 2018.

Poslední plánovaná výzva se zaměří na podporu sportovních staveb splňujících mezinárodní technické parametry a bude určena pro krajská města. Tuto výzvu připravuje MŠMT na konec roku 2018.

Zdroj: MŠMT ČR


Máte zájem o tuto dotaci? Kontaktujte nás!