Dotace na technickou infrastrukturu

Obce mohou získat dotaci na komunikace, vodovody a kanalizace. Výše dotace je 80 tis. Kč na 1 pozemek zainvestovaný z podprogramu, na kterém vzniknou rodinné nebo bytové domy.

Obce mohou získat dotaci na technickou infrastrukturu. Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu rodinných domů nebo bytových domů.

Podporované aktivity

Pro účely tohoto podprogramu se technickou infrastrukturou rozumí dopravní a technická infrastruktura, kterou jsou:

a) pozemní komunikace, tj.

 • místní komunikace III. třídy včetně jejich součástí,
 • místní komunikace IV. třídy včetně jejich součástí,
 • účelové komunikace.

b) vodovod, tj.

 • místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě,
 • místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě;

c) kanalizace, tj.

 • místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě,
 • místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě,
  a to i jednotlivě, pokud nejsou uhrazeny provozovatelem sítí.

Výše dotace pro obec je 80 tis. Kč na 1 pozemek zainvestovaný z podprogramu, na kterém vzniknou rodinné nebo bytové domy. Uznatelnými výdaji jsou pozemní a stavební práce související s výstavbou komunikace, kanalizace a vodovodu. Uznatelné nejsou výdaje na projektovou dokumentaci, stavební dozor a náklady související s vypracováním žádosti. Pozemek, na kterém bude provedena výstavba technické infrastruktury, je ve vlastnictví obce nebo je vztah k pozemku zajištěn smlouvou mezi obcí a vlastníkem pozemku ve vztahu k budoucí technické infrastruktuře, a na pozemku nevázne zástavní právo nebo exekuce ve prospěch třetí osoby.

Přílohy žádosti o dotaci

Časově nejnáročnější přílohy žádosti o dotaci jsou následující:

 • části projektové dokumentace schválené stavebním úřadem;
 • předpokládaný rozpočet stavby;
 • platný doklad o povolení stavby.

Výběr dodavatele stavby

Poskytovatel dotace dále upozorňuje žadatele, že na základě požadavku ministerstva financí je výběr dodavatele zpřísněn nad rámec zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dříve zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách). Nad rámec zákona je zpřísněn i výběr dodavatele v případě zakázek malého rozsahu a v případě příjemců, kteří nepostupují podle zákona.


Máte zájem o tuto dotaci? Kontaktujte nás!

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených ve formuláři, více informací