Stát rozdělí 800 milionů na čističky a vodovody!

Na boj proti suchu přispěje Ministerstvo zemědělství 800 miliony korun. Ty rozdělí mezi obce na vybudování vodovodů, kanalizací, čistíren a úpraven vod nebo na vodojemy.

Celkem 800 milionů korun rozdělí Ministerstvo zemědělství mezi obce a svazky obcí, které si chtějí postavit vodovodní infrastrukturu. Zmírnit negativní dopady sucha a nedostatku vody pomáhá program Ministerstva zemědělství, do kterého se mohou obce přihlásit.

“Připravili jsme dotace na omezení následků sucha. Obce si za ně mohou postavit například vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, úpravny pitných vod nebo vodojemy. Peníze mohou využít i na zkapacitnění stávajících čistíren a úpraven,” řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Na rozšíření vodárenské infrastruktury tak mohou obce dostat státní příspěvek ve výši 55 až 75 procent nákladů. “Žadatel může na svůj projekt získat až 50 milionů korun,” sdělil mluvčí ministerstva Václav Tampír.

Program je primárně určen pro obce nebo místní části měst do tisíce obyvatel. Příjem žádostí začne 20. září a potrvá do 15. ledna příštího roku.

Výzvu obcím vyhlásilo ministerstvo zemědělství poprvé loni. Tehdy schválilo 124 žádostí. Celý program je plánovaný do roku 2022 s rozpočtem 4,8 miliardy korun.

Specifika a podmínky výzvy

  • Předkládané akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK);
  • K žádosti je nutné předložit pravomocné(á) a platné(á) stavební povolení pro předloženou akci, popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že vydání stavebního povolení na akci nebo její část není vyžadováno;
  • Žadatel plní veškeré povinnosti vlastníka infrastruktury vodovodů a kanalizací vyplývajících ze zákona č. 274/2001 Sb. (v případě, že žadatel je již vlastníkem stávající infrastruktury vodovodů a kanalizací);
  • Maximální uznatelné náklady se pro výpočet dotace stanoví tak, že na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele u podprogramu 129 302 (vodovodů) nepřekročí 70 tis. Kč bez DPH a u podprogramu 129 303 (kanalizací) nepřekročí 80 tis. Kč bez DPH;
  • pokud je žadatelem obec do 300 obyvatel, je dotace stanovena ve výši 70 %;
  • pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 301 až 500, je dotace stanovena ve výši 65 %;
  • pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 501 až 1000, je dotace stanovena ve výši 60 %;
  • pokud je žadatelem obec s více než 1000 obyvateli, je dotace stanovena ve výši 55 %;
  • pokud je žadatelem vodohospodářská akciová společnost, je dotace stanovena ve výši 50 %.

Zdroj: MZe ČR


Máte zájem o tuto dotaci? Kontaktujte nás!