Udržitelnost projektů v rámci MMR

Přinášíme vám základní podmínky pro pětiletou udržitelnost projektu v rámci podprogramu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Projekty uskutečněné s dotací z národních programů mají několik fází. Po skončení fyzické realizace projektu a závěrečném vyúčtování nastává období tzv. udržitelnosti. Během něj musí příjemce podpory z daného programu udržet výstupy projektu, k nimž se zavázal v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud se kontrolou zjistí, že příjemce během doby udržitelnosti (zpravidla pět let od proplacení celé dotace) porušuje dotační podmínky, může to mít podle závažnosti pochybení za následek odebrání (navrácení) části, případně celé dotace.

Pojďme se podívat na nejdůležitější podmínky udržitelnosti v rámci podprogramu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova. Nutno dodat, že se nejedná o úplný výčet povinností a náš popis je zaměřen na akce nestavebního charakteru, typicky projekty na výstavbu, nebo obnovu dětských hřišť (dotační titul č. 2).

Základní podmínky pro udržitelnost projektu

  • Udržitelnost projektu je 5 let. Obec musí po dobu 5 let od ukončení akce zabezpečovat podmínky, které jsou nezbytné pro řádné užívání a provozování investice pořízené s přispěním dotace z tohoto podprogramu MMR.
  • Majetek, který byl pořízen s přispěním dotace, nesmí účastník podprogramu po dobu 5 let od ukončení akce převést na jinou právnickou nebo fyzickou osobu nebo jiným způsobem omezit volné nakládání s ním (tzn. poskytnout jej jako předmět zástavy, apod.).
  • Na výše uvedeném majetku nesmí obce vykonávat hospodářskou činnost. Na majetek, který slouží hospodářské činnosti, se vztahuje zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahu v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.
  • Obec musí mít movitý i nemovitý majetek, k němuž se váže žádost o dotaci, v plném rozsahu ve svém vlastnictví bez omezení vlastnického práva (např. nesmí být předmětem zástavy, apod.), a to bez ohledu na to, zda je takové omezení vyznačeno na výpisu z katastru nemovitostí.
  • Finanční prostředky poskytnuté formou dotace musí být evidovány v příslušném roce odděleně, pod příslušným účelovým znakem (UZ) uvedeným na Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Účetní evidence realizace akce musí být uchovávána po dobu 10 let od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
  • Výsledek projektu musí být po dobu platnosti podmínek označen prvky povinné publicity, tj. informační cedulí s textem: Projekt „Název projektu„ byl pořízen/realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás!