Dotace na cyklostezky IROP

dotace cyklostezka IROP

Na rekonstrukci, obnovu nebo výstavbu cyklostezek mohu získat obce a města až 50 mil. Kč. Procentuální výše dotace ja až 85 % nákladů.

Způsobilí žadatelé

O dotaci v tomto titulu mohou žádat:

  • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

Výše dotace

Výše dotace je až 85 %.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 3 mil. Kč, maximální potom 50 mil. Kč.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Výzva je zaměřena na následující aktivitu specifického cíle 6.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství a její dílčí aktivity: Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Podporované aktivity

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Mezi podporované aktivity těchto výzev patří:

  • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury (A),
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury (B),
  • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy (C).

Vyhrazenou komunikací pro cyklisty se rozumí:

  • stezka pro cyklisty (s dopravním značením C8a/C8b), stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem (s dopravním značením C9a/C9b), stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem (s dopravním značením C10a/C10b) umístěná samostatně nebo v přidruženém prostoru pozemní komunikace, cyklistická zóna s dopravním značením IZ9a/IZ9b (souhrnné označení „stezka“);
  • vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty (s dopravním značením IP20a/IP20b), samostatný jednosměrný cyklistický pás, ochranný jízdní pruh pro cyklisty, piktogramový koridor pro cyklisty nebo vyhrazený jízdní pruh pro vozidla veřejné dopravy a jízdní kola (s dopravním značením IP20a/IP20b) umístěný v hlavním dopravním prostoru pozemní komunikace (souhrnné označení „liniové opatření“).

Výstupem výstavby vyhrazené komunikace pro cyklisty je těleso nové stezky, nebo alespoň povrch odpovídající části hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace souvisle upravený pro nové liniové opatření.

Pojem rekonstrukce/modernizace vyhrazené komunikace pro cyklisty zahrnuje stavební úpravy stávající stezky1, spojené s přestavbou zemního tělesa nebo konstrukčních vrstev, jejímž výsledkem je změna nivelety, směrového vedení nebo šířkového uspořádání stezky, nebo alespoň souvislé úpravy povrchu odpovídající části hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace v trase existujícího liniové opatření.

Realizací doprovodné cyklistické infrastruktury se rozumí výstavba nebo umístění nové doprovodné cyklistické infrastruktury. Např. parkování jízdních kol, přístřešky, osvětlení, nabíjecí boxy, stojany, odpočívky a jejich další vybavení, lavičky, stolky, pítka, toalety a další.


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!