Dotace na rekonstrukci a modernizaci základních škol

dotace na základní školy

Obce i samotné školy mohou žádat o dotaci rekonstrukci a modernizaci základních škol. Podporované budou rekonstrukce odborných učeben, zázemí pro pracovníky, venkovní prostranství včetně hřišť, IT vybavení a další aktivity. Dotace je ve výši 85 % nákladů.

Způsobilí žadatelé

 • obce
 • školské právnické osoby
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • NNO
 • ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. a.s., k.s., s.r.o., v.o.s.)

Výše dotace

Výše dotace činí až 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

Termíny

Dotační výzva se připravuje.

Předmět podpory

Rekonstrukce a modernizace základních škol na celém území České republiky. V rámci záměru nedochází k navyšování kapacity a projekty musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Podporované aktivity

Podporované budou rekonstrukce modernizace odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení. Dále vnitřní IT konektivita škol, školní družiny a školní kluby.

Součástí projektu může být budování a modernizace:

 • zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety); 
 • vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při škole vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit;  
 • zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny).

Příklady podporovaných projektů:

 • Rekonstrukce podkroví, nástavba odborných učeben pro přírodní vědy (laboratoř fyziky, odborná učebna fyziky, odborná učebna zeměpisu) a učeben pro cizí jazyk (multimediální jazykové laboratoře); zajištění bezbariérovosti školy. 
 • Přístavba pavilonu školy s dílnami pro polytechnické vzdělávání a místnostmi školní družiny, zajištění bezbariérovosti a konektivity školy.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!