Dotace na gastro techniku ve veřejné infrastruktuře

Gastro technika ve veřejné infrastruktuře

Obce a města mohou žádat o dotaci na snížení energetické účinnosti gastro provozů ve školách, sociálních či zdravotnických zařízeních, prádelen a dalších provozů ve veřejných budovách. Dotace je až 50 % nákladů.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem jsou obce, svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, školy, církve, státní podniky, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem a další.

Výše dotace

Minimální výše dotace je 100 tis. Kč, maximální výše dotační podpory je až 20 mil. Kč. Procentuální výše dotace je 50 % nákladů akce.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována pravidelně.

Předmět podpory

Cílem je podpora ucelených projektů vedoucích ke snížení konečné spotřeby energie a úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů na technologických zařízeních ve veřejných budovách a infrastruktuře. 

Předmětem projektu může být:

  • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení).
  • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních, či zdravotnických zařízení).
  • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře.

Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu na řešeném technologickém uzlu, infrastruktuře. 

Podporované aktivity

Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

  • stavební práce, dodávky a služby spojené se snížením energetické náročnosti/zvýšením energetické účinnosti gastro provozů.
  • Stavební práce, dodávky a služby spojené se snížením energetické náročnosti/zvýšením energetické účinnosti provozu prádelen.
  • Stavební práce, dodávky a služby spojené se snížením energetické náročnosti/zvýšením energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách nebo infrastruktuře.
  • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení zařízení do trvalého provozu). 


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!