Dotace na byty pro seniory

dotace byty pro seniory

Dotační program je zaměřen na vznik bytového domu seniorů pro osoby nad 60 let. Výše dotace je 600 tis. Kč na jednu bytovou jednotku. Žadatelem o tuto podporu mohou být mimo jiné obce a města.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem o dotaci je obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, veřejně obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost, evropská společnosti, družstvo, spolek, obecně prospěšná společnost, církev podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, a náboženských společnostech.

Výše dotace

Výše dotace se vypočte jako součin počtu podporovaných bytů, na které je žádána dotace, a finanční částky maximálně 600 000 Kč na jeden byt.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Podporována je výstavba bytů v Komunitních domech seniorů k zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby jim byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci.

Komunitním domem seniorů je bytový dům (včetně domovního vybavení), ve kterém jsou výhradně podporované byty a zároveň sdílené prostory na podporu komunitního života seniorů.

Bytem v Komunitním domě seniorů je podporovaný byt, který je určený k sociálnímu bydlení osob v seniorském věku a který splňuje stavebně technické parametry upravitelného bytu. Sdíleným prostorem se rozumí společenské prostory, které jsou centrem společných aktivit obyvatel Komunitního domu seniorů.

V Komunitním domě seniorů musí být minimálně 10 bytů, maximálně však 25 bytů. Podlahová plocha bytu v Komunitním domě seniorů nesmí překročit 45 m2 (včetně poloviny plochy lodžie, balkonu, teras).

Cílovou skupinou jsou osoby ve věku 60 let a více (60+), které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,3 násobek v případě 2 členné domácnosti.

Podporované aktivity

Dotace může být poskytnuta na:

  • novostavbu bytového domu;
  • stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě;
  • nástavbu nebo přístavbu, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě;
  • stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy;
  • stavební úpravy, nástavbu nebo přístavbu rodinného domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!