Dotace na rybníky a malé vodní nádrže

Dotace rybníky a vodní nádrže

Obce a města mohou žádat o dotaci na rybníky a malé vodní nádrže. Maximální výše dotace je 70 % a obce si mohou šáhnout až na 10 mil. Kč.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem jsou pouze obce a svazky obcí.

Výše dotace

Výše podpory je do 70 % uznatelných nákladů.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Výstavba, obnova, rekonstrukce a odbahnění rybníků a malých vodních nádrží.

Podporované aktivity

Rekonstrukce a odbahnění
Rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.

Výstavba, nebo obnova
Výstavba a obnova nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a malých vodních nádrží v případě, že rybník, či malá vodní nádrž nebyla funkční po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.

Nerybochovným rybníkem pro potřeby programu je rybník s extenzivním chovem ryb, který není provozován za účelem podnikání. Na předmětu podpory není umožněn intenzivní ani polointenzivní chov ryb.


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!