Dotace na sociální a nájemní byty

dotace sociální byty

Dotační program je zaměřen na výstavby bytů pro znevýhodněné skupiny osob. Žadatelem o tuto podporu mohou být obce, svazky obcí či městské části. Dotace je ve výši až 100 %.

Způsobilí žadatelé

Žadatelem o tuto podporu mohou být obce, svazky obcí či městské části.

Výše dotace

Max. 100 % celkových způsobilých výdajů projektu. V rámci programu je možné kombinovat dotaci a úvěr.
Náklady jsou způsobilé jen do výše součinu celkového počtu m2 podlahové plochy sociálních bytů a průměrných nákladů na výstavbu na 1 m2 užitkové plochy bytu v bytových domech zveřejněných Českým statistickým úřadem za poslední zveřejněný rok. Jakékoliv náklady nad tento rámec si musí hradit příjemce dotace z vlastních zdrojů.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně. Udržitelnost projektů je 20 let.

Předmět podpory

Předmětem podpory je dotace až 100 % na pořízení sociálních bytů a domů a zvýhodněné úvěry na pořízení dostupných bytů a domů. Obě podpory je možné kombinovat. 

Programem lze dotovat novostavbu, rekonstrukci či modernizaci budov, které budou sloužit k nájemnímu bydlení. Nově je možné pořízení jednotlivých dostupných bytů stavební úpravou nebytových prostor. Nově tak obec bude moci například v nevyužitých prostorech nad obecním úřadem, kulturním domem apod. vybudovat nové bytové jednotky.

Z dotace můžou vzniknout tři varianty bydlení:

 • Sociální dům: bytový dům tvoření pouze sociálními byty. Počet těchto bytů musí být mezi 4 – 12. Dům musí disponovat místnosti pro osobu poskytující domovní služby nebo místností pro sociálního pracovníka a samostatnou místností se záchodem a umyvadlem.
 • Sociální byt: byt s velikostí mezi 23 – 120 m2, který slouží cílové skupině. V rámci programu je možné získat dotaci na 1 – 12 sociálních bytů.
 • Smíšený dům: Dům se sociálními a dostupnými byty. Dostupný byt je byt, kde je možné uplatnit výši nájemného v čase a místě obvyklé (nájemné tedy není regulováno jako u sociálního bytu). Na rozdíl od sociálního bytu není možné u dostupného bytu uplatnit dotaci, ale pouze zvýhodněný úvěr. V rámci smíšeného bytu je nutné mít alespoň 20 % z počtu bytů sociálních, a zároveň alespoň jeden byt dostupný.

Pokud budete plánovat smíšený dům s více než 12 byty, tak je důležité si pamatovat, že v tom případě může být sociálních bytů maximální tolik, kolik je součet 12 bytů a 20 % ze zbývajícího počtu bytů. Zbytek bytů do celkového počtu poté musí tvořit dostupné byty, na které je možné získat v případě zájmu zvýhodněný úvěr.

Rovněž existuje varianta zvýhodněného úvěru na celý záměr. Úroková sazba se stanovuje ve výši základní referenční sazby EU pro ČR platné ke dni uzavřené smlouvy snížené o 0,5 %. Nejméně však činí 1 % ročně. Úroková sazba je fixní po celou dobu splácení úvěru. Splatnost úvěru je maximálně 30 let. Je nutné upozornit, že v případě splatnosti úvěru nastaveného na 30 let se doba udržitelnosti daného úvěrovaného bytu zvyšuje na 30 let.

Podporované aktivity

Pořízení sociálních bytů a domů:

 • novostavba, stavební úpravy prostoru určených k jiným účelům než bydlení,
 • stavební úpravy bytového domu nezpůsobilého k bydlení,
 • modernizace bytového domu, který není obydlen min. 1 rok před podáním žádosti
 • v rámci dotace lze pořídit maximálně 12 bytů + místnost pro správce (sociálního pracovníka)
 • pro způsobilé domácnosti (nízký příjem, nevyhovující bydlení, lze i pro seniory) o nájemní smlouva na 2 roky
 • limitovaný nájem je 61,10 Kč/m2

Zvýhodněné úvěry na pořízení dostupných bytů a domů:

 • novostavba, stavební úpravy prostoru určených k jiným účelům než bydlení,
 • stavební úpravy bytového domu nezpůsobilého k bydlení, koupě o nájemné ve výši obvyklé

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!