Dotace na sběrné dvory, kompostéry a třídění odpadů

dotace sběrné dvory kompostéry

Obce a města mohou žádat o dotaci na výstavbu a modernizaci sběrných dvorů, pořízení kompostérů, instalaci RE-USE center nebo podporu třídících systémů. Dotace je ve výši 85 % nákladů.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem jsou obce, města, svazky obcí a další subjekty.

Výše dotace

Výše podpory je do 85 % uznatelných nákladů, dotace je v minimální výši 500 tis. Kč.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Cílem podpory je prevence vzniku odpadů a materiálové a energetické využití odpadů v rámci obcí.

Podporované aktivity

V oblasti prevence vzniku odpadů budou podporovány zejména:

 • kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů,
 • RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadu,
 • budování infrastruktury potravinových bank,
 • podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů.

V oblasti materiálového a energetického využití odpadů bude podporována zejména:

 • výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT („Pay-as-You-Throw“),
 • podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci odpadů kategorie ostatní,
 • budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod, včetně úpravy vyčištěných odpadních vod pro jejich opětovné využívání
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů,
 • budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů,
 • budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady.


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!