Dotace na sušárny kalu ČOV

dotace sušárna kalu ČOV

Obce, města a další subjekty mohou žádat o dotace na budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod včetně úpravy vyčištěných odpadních vod pro jejich opětovné využívání.

Způsobilí žadatelé

 • obce a města
 • svazky obcí
 • kraje
 • městské části
 • městské části hl. města Prahy
 • státní podniky
 • organizační složky státu
 • veřejnoprávní instituce
 • veřejné výzkumné instituce
 • nestátní neziskové organizace nadace a nadační fondy, ústavy, spolky,
 • obecně prospěšné společnosti
 • zájmová sdružení právnických osob
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby
 • obchodní společnosti
 • družstva
 • společenství vlastníků jednotek, společenství vlastníků
 • fyzické osoby – podnikatelé

Výše dotace

Maximální dotace na akci celkem je 100 mil. Kč. Procentuální výše dotace je stanovena na 85 % nákladů.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Typovými projekty jsou technologie na úpravu kalů z ČOV, které zajistí plnění podmínek uvedených ve vyhlášce č. 273/2021Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Jedná se zejména o následující typy projektů:

 • výstavba zařízení na sušení kalů, které umožní jejich následné energetické či materiálové využití,
 • technologické dovybavení stávajících kompostáren umožňující příjem kalů z ČOV za účelem jejich následného materiálového využití výstavba a modernizace zařízení na termické či termochemické zpracování kalů za účelem jejich následného energetického využití
 • pořízení technologií pro zpracování kalů z ČOV, které umožní surovinové využití kalů, tj. zejména získávání fosforu


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!