Dotace na lesnickou infrastrukturu a lesní cesty

dotace lesní cesta

Vlastníci a držitelé lesů mohou žádat o dotace ve výši 80 % na rekonstrukci a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Ke zvýšení hustoty dojde realizací výstavby nové cesty či zvýšením kategorie stávající cesty její rekonstrukcí.

Způsobilí žadatelé

Vlastník lesa nebo osoba s jeho právy a povinnostmi podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (zejména nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesa).  

Žadatel je v příslušném lesním hospodářském celku nebo zařizovacím obvodu vlastníkem (nebo osobou s jeho právy a povinnostmi) pozemků určených k plnění funkcí lesa o výměře alespoň 3 ha (Po dobu vázanosti projektu na účel nesmí dojít ke snížení výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa žadatele v příslušném lesním hospodářském celku nebo v zařizovacím obvodu pod 3 ha), zařízených schváleným lesním hospodářským plánem nebo s protokolárně převzatým separátem lesní hospodářské osnovy

Výše dotace

Výše dotace: 80 % způsobilých výdajů. Max. až 12 mil. Kč.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Podporované aktivity

Lesní cestou se pro potřeby této intervence rozumí účelová komunikace v lese (tedy na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebo na pozemcích, které byly kvůli stavbě lesní cesty odňaty plnění funkcí lesa).

Předmětem podpory

 • investice, které souvisejí s výstavbou nových lesních cest 1L a 2L, včetně souvisejících objektů a vybavení (mosty, propustky, hospodářské propustky, brody, opěrné a zárubní zdi, lesní sklady) a včetně nezbytně vyvolaných investic (Přeložky inženýrských sítí nebo úpravy staveb dopravní infrastruktury ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace i třetích osob (správců technické a dopravní infrastruktury)
 • investice, které souvisejí s rekonstrukcí (technickým zhodnocením) stávajících lesních cest 1L a 2L, včetně souvisejících objektů a vybavení ((mosty, propustky, hospodářské propustky, brody, opěrné a zárubní zdi, lesní sklady) a včetně nezbytně vyvolaných investic ((Přeložky inženýrských sítí nebo úpravy staveb dopravní infrastruktury ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace i třetích osob (správců technické a dopravní infrastruktury)
 • projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně do částky odpovídající 20 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 • nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Podporované kryty vozovek lesních cest: 

 • asfaltový beton AC (ČSN EN 13108-1) – pouze pro lesní cesty kategorie 1L, 
 • penetrační makadam PM (ČSN 73 6127-2) opatřený uzavíracím nátěrem dvouvrstvým (ČSN EN 12271) s posypem z drobného drceného kameniva, 
 • mechanicky zpevněné kamenivo MZK (ČSN 73 6126-1) z přírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší, bez uzavíracích nátěrů, 
 • vibrovaný štěrk VŠ (ČSN 73 6126-2) z přírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší, bez uzavíracích nátěrů, 
 • štěrk – hrubé drcené kamenivo HDK frakce 32-63 (ČSN EN 13242+A1), s uzavřením a zpevněním povrchu HDK zavibrováním přírodního výplňového kameniva – pouze pro lesní cesty kategorie 2L, 
 • štěrkodrť ŠD (ČSN 73 6126-1) z přírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší, bez uzavíracích nátěrů – pouze pro lesní cesty kategorie 2L, 
 • kamenivo zpevněné popílko-cementovou suspenzí pro lesní cesty KAPS-LE (ČSN 73 6127-4; dotace se neposkytuje na platbu za využití patentových práv k technologii KAPS-LE), – 
 • kamenná dlažba (ČSN 73 6131) nebo štět

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!