Dotace na obnovu a budování lesů

Dotace les

Vlastníci a držitelé lesů mohou žádat o dotace na zlepšování odolnosti a zároveň i stavu lesních ekosystémů obnovovaných po kůrovcové kalamitě ve smyslu pozměnění druhové, věkové a prostorové skladby na lesní porosty odolné vůči klimatické změně a tím i značným dílem zajištění trvale udržitelné kontinuity plnění funkcí lesa.

Způsobilí žadatelé

Vlastníci a držitelé lesů

Výše dotace

Výše dotace dle sazeb za jednotlivá opatření schválených nařízením vlády

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Budování lesů odolných klimatické změně je zaměřena na zlepšování odolnosti a zároveň i stavu lesních ekosystémů obnovovaných po kůrovcové kalamitě ve smyslu pozměnění druhové, věkové a prostorové skladby na lesní porosty odolné vůči klimatické změně a tím i značným dílem zajištění trvale udržitelné kontinuity plnění funkcí lesa. Jedná se o podporu přirozené a umělé obnovy dřevin stabilních vůči klimatické změně, o jejich péči a výchovu. K přechodu na druhově a strukturně bohatší porosty přispěje i podpora využívání přípravných (pionýrských) dřevin v rámci dvoufázové obnovy, kdy bude porost přípravných dřevin následně podsazován dřevinami cílovými. Bude tak umožněna i podpora vzniku bohatší variability věkové struktury porostu a to prostřednictvím podsadeb vzrostlých porostů, v rámci kterých může docházet k tvorbě nových etáží při existenci původního porostu, což bude tvořit základ pro přechod ke strukturálně bohatším porostům.

Podporované aktivity

Podpora bude realizována prostřednictvím finančních příspěvků poskytovaných vlastníkům a držitelům lesů na přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí; umělou obnovu sadbou první i opakovanou včetně podsadeb; ochranu mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění; individuální ochranu sazenic proti zvěři; zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě, rekonstrukci porostů náhradních dřevin a ostatních porostů po škodách; přeměnu porostů s nevhodnou dřevinnou skladbou; zlepšování kvality lesní půdy a výchovu lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu; podpora ponechání dendromasy k zetlení v lesním porostu ve formě ukládání klestu na valy a hromady.


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!