Dotace na obnovu stability svahů

dotace svahová nestabilita

Obce mohou získat dotaci na obnovu stability svahů narušených v důsledku přírodních jevů. Dotace je až do výše 80 % nákladů.

Způsobilí žadatelé

  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, o.p.s.
  • Církve a náboženské společnosti
  • Fyzické osoby podnikající
  • Fyzické osoby nepodnikající

Výše dotace

Výše dotace je až 80 % celkových způsobilých výdajů. 

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů.

Typy podporovaných projektů:

  • stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“,
  • stabilizování a sanace skalních řícení ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, která jsou evidována a kategorizována v „Registru svahových nestabilit“.

Specifické podmínky:

Náklady na realizaci zjevně nepřekračují hodnotu ochráněných objektů s výjimkou případů prokazatelného akutního ohrožení zdraví či života lidí. Realizací projektu bude eliminováno riziko ohrožení osob a majetku.


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!