Dotace na technologické investice v lesích

dotace technologie v lese

Vlastníci a držitelé lesů mohou žádat o dotace ve výši 50 % na technologické investice v rámci lesního hospodářství, které posilují produkční i mimoprodukční funkce lesů, motivují k náhradě stávajících zařízení za technologie šetrnější vůči lesu a zlepšují odezvu lesního hospodářství na výskyt kalamit v lesích.

Způsobilí žadatelé

Vlastník lesa nebo osoba s jeho právy a povinnostmi podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (zejména nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesa).  

Žadatel je od data podání Žádosti o dotaci vlastníkem (nebo osobou s jeho právy a povinnostmi) pozemků určených k plnění funkcí lesa o výměře alespoň 3 ha.

Výše dotace

Výše dotace: 50 % způsobilých výdajů. Max. až 10 mil. Kč.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Podporované aktivity

Investiční výdaje:

  • stroje a zařízení pro hospodaření v lese (včetně koně pro práci v lese) 
  • stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest 
  • stroje a zařízení pro výrobu palivového dříví a mobilní stroje pro pořez dříví 
  • dočasná uložiště vyzvednutého sadebního materiálu lesních dřevin
NÁZEV STROJE
Přibližovač (skidder) dříve „lesní kolový tahač (LKT)“
Traktor pro práci v lese  
Kůň pro práci v lese
Probírkový harvestor
Vyvážeč (forwarder)
Samochodný naviják – „železný kůň“, „motorový kůň“
Vyvážecí vlek za traktor nebo za koně
Stožárová lanovka pro soustřeďování dříví
Lanový naviják pro soustřeďování dříví
Hydraulický jeřáb s drapákem / svěrný oplen
Čelní rampovač
Rýhový zalesňovací stroj
Stroje pro stavbu oplocenek
Zařízení pro výrobu kůlů
Štěpkovač klestu
Shrnovač klestu
Půdní fréza
Sázecí hlavice
Zařízení pro vyzvedávání odrostků z porostů
Odkorňovací zařízení
Postřikovač pro asanaci kůrovcového dříví insekticidem
Vozidlo nebo jízdní souprava pro odvoz dříví
Mobilní trakční naviják
Stroje a zařízení pro výrobu palivového dříví
Mobilní stroje pro pořez dříví
Stroje a zařízení pro údržbu lesních cest
Stroje a zařízení pro opravy lesních cest
Sněžná jáma

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!