Dotace na kompostárny

dotace kompostárna

Obce a města a další subjekty mohou žádat o dotaci na budování nových nebo modernizaci stávajících kompostáren. Dotace je až do výše 70 % nákladů.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem o dotaci jsou především obce, města, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejné výzkumné instituce, školy, nadace, církve a další právnické osoby.

Výše dotace

Výše podpory je do 70 % celkových způsobilých výdajů. Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt: 750 000 Kč bez DPH.

Maximální nákladová efektivnost přímých realizačních nákladů je 18 000 Kč/t/rok k navýšení roční kapacity příjmu BRKO a čistírenských kalů z komunálních ČOV.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Cílem výzvy je podpořit zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku, a to především prostřednictvím podpory zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu.

Podporované aktivity

Způsobilé a podporované aktivity:

  • výstavba, nových komunitních kompostáren či kompostáren
  • intenzifikace a modernizace stávajících kompostáren
  • výstavba, intenzifikace a modernizace úpravy digestátu z odpadových bioplynových stanic, před zapravením do orné půdy
  • pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu (digestátu či fugátu) na ornou půdu pro provozovatele kompostáren a bioplynové stanice

Specifické podmínky

  • Žadatel, resp. příjemce podpory, je povinen po dobu udržitelnosti, tedy po dobu 5 let od ukončení realizace projektu, předávat vyprodukovaný kompost odpadového původu na ZPF.
  • Veškerá pořízená technologie musí sloužit výhradně v provozu kompostárny.
  • Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi při realizaci projektu, je připraveno k opětovnému využití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny odpadem.

Časově nejnáročnější přílohy žádosti

  • v případě stavební prací technickou zprávu s technickým popisem, situaci a rámcový rozpočet
  • v případě stavebních prací pravomocné územní rozhodnutí
  • projektový záměr a další

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!