Dotace na re-use centra

re-use centrum dotace

Obce a města mohou žádat o dotaci na budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů – tzv. re-use centra. Tyto centra řeší opětovné použití věcí nebo systémy opětovného použití výrobků. Dotace je ve výši 85 % nákladů.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem jsou obce, města, svazky obcí a další subjekty.

Výše dotace

Výše podpory je do 85 % uznatelných nákladů, dotace je v minimální výši 500 tis. Kč.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Cílem podpory je budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů – tzv. re-use centra – která řeší opětovné použití věcí nebo systémy opětovného použití výrobků.

Budou podporovány především o projekty zaměřené na vybudování míst, kam mohou občané Vaší obce přinést jakékoli předměty, jako je např. domácí, zahradní, opravárenské a sportovní vybavení, oblečení, textil, knihy, elektrozařízení apod.., které již sami nevyužívají, ale stále mohou sloužit svému původnímu či jinému účelu. Na těchto místech je pověřený personál převezme, případně opraví či upraví, a předá k dalšímu využití.

V rámci tohoto opatření je rovněž možné podpořit projekty nábytkových bank.

Projekty mohou být kombinovány s pořízením kompostérů, s projekty prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů a s projekty odděleného sběru a svozu včetně sběrných dvorů.

Více informací o re-use centrech například na stránkách Institutu cirkulární ekonomiky.

Podporované aktivity

Způsobilé a podporované aktivity:

 • Výdaje na stavební práce, dodávky a služby přímo přispívající ke splnění cílů projektu a nezbytné pro jeho úspěšnou realizaci,
 • Nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, zejména pořízení zařízení nezabudovaného do stavby vybavení skladu, vybavení na jednoduché čištění a opravy (pračky, sušičky); software apod.,
 • Pořízení přiměřené svozové a manipulační techniky. Náklady na pořízení svozové a manipulační techniky nesmí přesáhnout 50 % ostatních způsobilých přímých realizačních výdajů,
 • Nákup nemovitosti do výše 10 % z celkových přímých realizačních nákladů.

Specifické podmínky

 • Součástí podkladů je Analýza potenciálu produkce příslušných druhů odpadů (materiálů), jejichž vzniku bude v rámci projektu předcházeno.
 • Maximální nákladovost (způsobilé přímé realizační výdaje) vzhledem ke kapacitě je 70 000 Kč/t za rok bez DPH.
 • Součástí projektu, případně Analýzy potenciálu produkce odpadů, bude popis provozu RE-USE centra (prostorové řešení, příjem výrobků, princip jejich úpravy, čištění, opravy, odbyt, výčet re-use komodit, evidence, návrh provozního řádu apod.). Dále bude uvedena organizační struktura RE-USE centra (vč. finančních toků).
 • Veškerý materiál, se kterým bude v rámci projektu nakládáno, musí být od občanů přebírán bezúplatně.

Časově nejnáročnější přílohy žádosti

 • Analýza potenciálu produkce odpadů
 • Povolení stav. úřadu, v případě, že je vyžadováno
 • Projektová dokumentace (pokud jsou součástí stav. práce)
 • Předpokládané náklady – rozpočet

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!