Dotace na odstranění černých skládek

dotace odstranění skládek

Obce s rozšířenou působností mohou získat dotaci až ve výši 500 tis. Kč na odstranění černých skládek.

Způsobilí žadatelé

Obce s rozšířenou působností

Výše dotace

  • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 50 tis. Kč.
  • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč.

Maximální míra podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Cílem výzvy je odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu odloženého mimo místa k tomu určená na nepovolené „černé skládky“, a to včetně zajištění správného nakládání s odpadem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Podporované aktivity

Způsobilé výdaje související s podporovanými aktivitami:

  1. výdaje spojené se zpracováním Odborného posudku, maximálně však do výše 40 000 tis. Kč;
  2. výdaje v přímé vazbě na daný projekt (odstranění a zajištění odpadu), které jsou nezbytné pro jeho úspěšnou realizaci;
  3. publicita projektu, maximálně však 5 000 Kč.


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!