Dotace na podporu cestovního ruchu

dotace rozhledna

Obce a města a ostatní subjekty mohou žádat o dotaci na vybavenost turistických tras, rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, ekologicky šetrnou dopravu v turistických regionech i monitoring návštěvníků. Dotace je až do výše 50 % nákladů, max. 10 mil. Kč.

Způsobilí žadatelé

  • Územně samosprávné celky (kraje, obce – vyjma statutárních měst a městských částí), organizace zřízené územně samosprávnými celky (mimo muzeí zřizovaných krajem)
  • Mikroregiony / DSO
  • Oblastní organizace destinačního managementu
  • Geoparky
  • NNO působící v cestovním ruchu, respektive provozující atraktivity cestovního ruchu
  • Podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO)
  • Církve a náboženské společnosti
  • Provozovatelé certifikovaných Turistických informačních center (TIC)

Výše dotace

Výše dotace je až 50 % celkových způsobilých výdajů. 

Minimální výše dotace: 250 tis. Kč bez DPH

Maximální výše dotace: 10 mil. Kč bez DPH 

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Cílem podprogramu je podpora nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Dotační výzva se zaměřuje na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Podpoří vybavenost turistických tras, rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, ekologicky šetrnou dopravu v turistických regionech i monitoring návštěvníků. Tím usnadní pohyb turistů, pomůže rozvoji investic do cestovního ruchu, rozšíří poskytované služby a zvýší jejich kvalitu. 

Navigační a informační systémy pro účastníky cestovního ruchu Navigační cedule pro návštěvníky, informační panely, mapové panely.

Zavedení/zlepšení navigačních a informačních systémů pro zlepšení orientace a informovanost o aktivitách a při prohlídkách atraktivit pro senzoricky  postižené  účastníky  cestovního  ruchu  (sluchové a hmatové expozice, nápisy a popisy v Braillovu písmu, grafické popisy expozic atd.).
Doplňkové služby a vybavenost dálkových a regionálních tras pro lyžařskou, vodní, cyklo, pěší turistiku a další udržitelné formy turistiky Výstavba/budování odpočívadel a sociálního zázemí (včetně sociálních zařízení – tj. toalet) pro běžkaře, pořizování informačních panelů na trasách.

Výstavba / budování nástupních míst a přístavů pro vodní turistiku, respektive pořízení prvků a zařízení pro rozvoj vodácké turistiky včetně prvků pro zvyšování její bezpečnosti (např. přístupy do vody, vybavení pro kotvení lodí, budování záchranných zařízení na nebezpečných jezech atd.).

Výstavba / budování odpočívadel a sociálního zázemí (včetně sociálních zařízení – tj. toalet) pro uživatele regionálních i dálkových cyklotras (včetně řešení pro bezpečné uložení a parkování jízdních kol a příslušenství), pořizování informačních panelů na trasách.

Výstavba / budování odpočívadel a sociálního zázemí (včetně sociálních zařízení – tj. toalet) na značených turistických trasách pro pěší turistiku a další udržitelné formy turistiky, pořizování informačních panelů na trasách.

Výstavba prvků interpretace kulturně-historického a přírodního dědictví.
Úpravy lyžařských běžeckých tratí Pořízení zařízení určeného na úpravu lyžařských běžeckých tras (např. rolby / skútru, pořízení trasovače atd.) vč. GPS snímače.(GPS snímač lze zahrnout do uznatelných nákladů pouze je-li pořizován současně v rámci realizace akce – pořízení zařízení na úpravu lyžařských běžeckých tras.
Ekologicky šetrná doprava návštěvníků v turistických regionech Rekonstrukce autobusů / mikrobusů na ski / cyklobusy, pořízení přívěsů na kola / lyže.Vytvoření / pořízení / modernizace přívozu pro návštěvníky cestovního ruchu na stávajících / nově budovaných turistických trasách.

Pořízení / modernizace prvků udržitelné dopravy (turistický vláček na ekologicky šetrný pohon, povoz, lodičky apod.).

Úprava/vybavení dopravních prostředků o prvky umožňující bezpečný a snadný nástup a výstup hendikepovaným a cestujícím s kočárky (zvedáky, plošiny, nájezdy apod.).
Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v regionu Budování / modernizace expozic (včetně interaktivních) celoročně přístupných různým specifickým cílovým skupinám návštěvníků.

Budování doprovodné infrastruktury pro aktivní formy udržitelné turistiky (např. vyhlídková místa, rozhledny, prvky zábavně naučné infrastruktury, sociální zázemí včetně sociálních zařízení – tj. toalet, samoobslužný cyklopoint, stojany na kola, místa pro odpočinek turistů aj.).

Budování doprovodné infrastruktury pro hendikepované návštěvníky azpřístupnění atraktivit cestovního ruchu všem (např. bezbariérové přístupy, sociální zázemí včetně sociálních zařízení – tj. toalet, odpočívadla, roštové nájezdové rampy, schodolezy apod.).

Budování / modernizace doprovodné a sportovně – rekreační infrastruktury v kempech a tábořištích.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!