Dotace na kulturní památky

Dotace kulturní památky

Obce a města mohou získat dotace na obnovu kulturních památek. Program záchrany architektonického dědictví každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR.

Památkový fond v ČR tvoří kulturní památky zapsané v seznamu kulturních památek a památkově plošně chráněná území – památkové rezervace a památkové zóny.

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ukládá vlastníkům kulturních památek povinnost pečovat na vlastní náklad o jejich zachování, udržovat je v dobrém stavu a chránit je před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Před obnovou kulturních památek jsou vlastníci povinni požádat orgán státní památkové péče o závazné stanovisko. V závazném stanovisku krajský úřad (u národních kulturních památek) nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností (v ostatních případech) vysloví, zda je navrhovaná obnova památky přípustná a za jakých podmínek. Památkový zákon na druhé straně zakotvuje možnost poskytnout vlastníkovi kulturní památky příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, a to z rozpočtu obce, kraje nebo ze státního rozpočtu.

V případě státních prostředků jsou to programy Ministerstva kultury ČR včetně Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, které slouží na financování obnovy kulturních památek. Již osvědčeným zdrojem jsou i speciální dotační tituly jednotlivých krajů a obcí, které se zaměřují na historické dědictví v jejich územích. Nemusejí se omezovat pouze na kulturní památky, mohou financovat také opravy historických objektů, které nejsou na seznamu památek, ale nacházejí se v památkových rezervacích nebo zónách. Některé kraje či obce podporují v rámci obnovy kulturního dědictví v jejich územích i opravy objektů, které nejsou kulturními památkami ani se nenacházejí v památkově chráněných územích.

Nejzajímavější program pro vlastníky kulturních památek je jistě Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem jsou vlastníci kulturních památek, mimo jiné obce a města.

Výše dotace

Výše dotace a poskytnutí příspěvku je podmíněno účastí vlastníka na financování obnovy a dále zajištěním budoucího provozu a běžné údržby památky. Max. procentuální výše dotace však stanovena. Stejně tak není stanovena minimální a maximální částka. Z výsledků hodnocení posledních let můžeme konstatovat, že průměrný příspěvek se pohybuje ca 1 mil. Kč, přičemž většina příspěvků je do částky 1,5 mil. Kč. Příspěvek je poskytován jako účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu podle předem stanovených pravidel. 

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně, žádosti o dotaci se podávají zpravidla o konce září. Dotaci je nutné proinvestovat v daném období dle žádosti o příspěvek (většinou příslušný kalendářní rok, tedy 1.1. – 31.12.).

Předmět podpory

Příspěvky v Programu jsou poskytovány zejména na záchranu a zachování kulturních památek nebo těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. Programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejich částí, které tvoří podstatu kulturní památky.


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!