Dotace na obnovu nevyužívané a zchátralé památky

dotace kulturní památka

Věděli jste, že obnovu zchátralé kulturní památky můžete financovat s pomocí podpory z dotačního programu Státního fondu podpory investic (SFPI)? Nová dotační výzva, která bude vyhlášena v březnu tohoto roku, podpoří revitalizaci tzv. brownfieldů. Obecně se za brownfield považuje dlouhodobě nevyužívaná, zanedbaná nemovitost, kterou není možné bez rekonstrukce efektivně využívat. 

Jaký brownfield lze z dotační výzvy podpořit?

Pro potřeby zmiňované dotační výzvy je brownfield charakterizován jako zanedbané území, které tvoří pozemek a nemovitost, která nemůže sloužit svému původnímu účelu a není využívána. Dále je nutné, aby součet zastavěné plochy území dosahoval výměry alespoň 300 m2 nebo aby podíl zastavěné plochy území dosahoval nejméně 20 % celkové výměry území. 

Kdo může žádat o podporu

O finanční podporu na revitalizaci všech typů kulturních památek charakteru brownfieldu může žádat územně samosprávný celek ze všech krajů ČR. Podmínkou je vlastnictví nebo budoucí vlastnictví daného objektu. Žádost o dotaci tedy může podat obec nebo kraj, případně i městská část hlavního města Prahy nebo statutárního města, která je vlastníkem nebo budoucím vlastníkem brownfieldu.

Jakou finanční podporu můžete získat?

SFPI bude poskytovat finanční podporu žadatelům prostřednictvím dotace nebo kombinace dotace a úvěru. Maximálně můžete dosáhnout na podporu ve výši 90 % uznatelných nákladů. Nejméně 10 % celkových nákladů spolufinancuje žadatel ze svých zdrojů. Pod uznatelnými náklady si představte náklady, které je možné z podpory proplatit. V tomto dotačním programu jsou to veškeré náklady, které jsou realizované na parcele, kde leží předmětný brownfield. Bližší podmínky specifikuje vždy daná dotační výzva, rádi Vám je podrobně vysvětlíme.

Na jaké peníze můžete dosáhnout v rámci dotace?

Výše dotace se odvíjí od typu území, kde se nachází předmětný brownfield. Podle rozdělení území je možné získat dotaci ve výši 30, 40 nebo 50 % celkových nákladů na revitalizaci nebo koupi brownfieldu. 

Jaké podmínky se aplikují v případě využití úvěru?

Výše úvěru může tvořit maximálně 40 % celkových nákladů projektu. Úvěr je bezúročný, splácet můžete nejvýše 10 let v pravidelných měsíčních splátkách. Úvěr musí být dostatečně zajištěn a může být kdykoliv zcela nebo z části splacen.

Jaké aktivity můžete s finanční podporou realizovat?

Cílem je kompletně revitalizovat kulturní památku ve Vaší obci tak, aby objekt bylo možné po rekonstrukci využívat pro nepodnikatelské účely. Po realizaci projektu bude objekt sloužit pro občanské vybavení, například mohou vzniknout prostory pro společenské, kulturní, vzdělávací, výchovné nebo sportovní účely, pro potřeby orgánů veřejné správy a integrovaného záchranného systému nebo pro sociální služby a péči o rodinu. Sekundárně lze objekt využívat také k hospodářské činnosti – k pronájmu apod. Toto využití je však limitováno ze strany poskytovatele dotace. 

Na co konkrétně se vztahuje finanční podpora?

Ze získaných prostředků je možné proplatit tzv. způsobilé náklady. Jsou to především náklady na samotnou revitalizaci brownfieldu nebo případnou koupi území. Dále také náklady na navazující činnosti v rámci projektu – organizace zadávacích a výběrových řízení, technický dozor, BOZP apod.

Jaké podklady budete potřebovat k žádosti o dotaci?

Klíčovou a současně časově nejnáročnější přílohu žádosti o podporu tvoří projektová dokumentace, která popisuje současný stav objektu a veškeré stavební práce v průběhu realizace projektu. Na tuto dokumentaci je navázán rozpočet stavby, podle kterého dokážeme již v přípravné fázi určit, na jakou částku může žadatel dosáhnout. Důležitým podkladem je také znalecký posudek o nezpůsobilosti stavby, který deklaruje nezbytnost revitalizace objektu pro budoucí využití. Na základě těchto podkladů pro Vás precizně připravíme další povinné přílohy žádosti, které jsou nezbytné pro úspěch.

Jakým projektem se můžete inspirovat?

V roce 2021 se nám ve spolupráci s obcí Přílepy podařilo úspěšně získat podporu na revitalizaci zámku v obci Přílepy na Zlínsku. Kompletní rekonstrukcí dlouho nevyužívané a chátrající kulturní památky v samotném středu obce vznikne moderní multifunkční komunitní centrum. Nově opravený zámek poskytne prostory pro společenský sál ke kulturnímu a společenskému využití, také vznikne knihovna s čítárnou, klubovna pro místní spolky, mateřské centrum pro rodiny s dětmi a nové kanceláře obecního úřadu. Celkové náklady na realizaci projektu jsou 30 mil. Kč, z toho 25 mil. Kč tvoří získaná finanční podpora.

Zaujala Vás dotační příležitost pro revitalizaci brownfieldů? Nachází se ve Vaší obci nevyužívaná kulturní památka, která by si zasloužila druhou šanci? Neváhejte nás oslovit, Váš záměr spolu probereme a zodpovíme veškeré otázky. Díky našim zkušenostem a 100 % úspěšnosti v daném programu dokážeme i Váš projekt ušít na míru dotačním podmínkám


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!