Dotace na přípravu bytových projektů

dotace na projektovou dokumentaci bytu

Obce a města mohou žádat o dotaci na přípravu bytových projektů. Získat je možné až 10 mil. Kč, přičemž výše dotace je 100 %.

Způsobilí žadatelé

 • obce
 • dobrovolné svazky obcí a společenství obcí;
 • organizace zřizované a zakládané obcemi; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví dané obce;
 • hlavní město Praha a jím zřízené a založené organizace; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví hlavního města Prahy;
 • městské části hlavního města Prahy a jimi zřízené a založené organizace; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví dané městské části;
 • městské části/obvody statutárních měst a jimi zřízené a založené organizace; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví dané městské části /obvodu;
 • kraje;
 • organizace zřízené a zakládané krajem; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví daného kraje.

  Každý oprávněný žadatel může do této výzvy podat maximálně dvě žádosti o podporu.

Výše dotace

Výše dotace 100 % bez DPH
Minimální výše dotace: 500 tis. Kč bez DPH
Maximální výše dotace: 10 mil. Kč bez DPH

Termíny

Dotační výzva je aktuálně vyhlášena.

Předmět podpory

Dotace je určena na přípravu projektů dostupného (vč. sociálního) a udržitelného nájemního bydlení.

Podpořena bude projektová příprava pro výstavbu či rekonstrukci.

 1. novostavba bytu nebo bytového domu
 2. změna dokončené stavby, přičemž změnou dokončené stavby se pro účely této výzvy rozumí:

  a) stavební úprava, kterou vznikne byt, s výjimkou stavebních úprav v rodinném domě,

  b) nástavba nebo přístavba, kterou vznikne byt, s výjimkou nástavby nebo přístavby v rodinném domě, pokud nevznikne z rodinného domu bytový dům,

  c) stavební úprava rodinného domu, kterou vznikne bytový dům,

  d) stavební úpravy existujících ubytovacích kapacit, které ale v současném stavu není možné obývat, s výjimkou stavebních úprav v rodinném domě,

  e) stavební úpravy bytu, v jejichž důsledku dojde k navýšení kapacit dostupného (vč. sociálního) nájemního bydlení.

Dotace se vztahuje na prostory sloužící k bydlení. Stavba může zahrnovat také nebytové prostory sloužící komerčnímu účelu, avšak tyto mohou tvořit pouze 20 % celkové podlahové plochy stavby.

Budou podpořeny pouze projekty vedoucí ke zvýšení kapacit dostupného (vč. sociálního) nájemního bydlení.

Dostupným nájemním bydlením se pro účely této výzvy rozumí nájem bytu za dostupné nájemné pro vymezené cílové skupiny, a to po dobu nejméně 20 let od okamžiku, kdy mohl žadatel dostupné nájemní bydlení poskytnout poprvé.

Sociálním nájemním bydlením se pro účely této výzvy rozumí bydlení, kde jsou cílovou skupinou domácnosti, jejíž členové nejsou vlastníky nebo spoluvlastníky nemovité věci určené k bydlení nebo podílu v právnické osobě, se kterým je spojeno právo užívat byt, a jejichž průměrný čistý příjem nepřesahuje příjem domácností nacházejících se v 6. příjmovém decilu všech domácností a jejíž členové jsou osoby v bytové nouzi nebo bytovou nouzí bezprostředně ohrožené.

Podporované aktivity

Podpora je určena na:

 • Pořízení projektové dokumentace – např. architektonická studie, projekt pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro provedení stavby pro novostavby i rekonstrukce potřebných pro realizaci projektů souladných s cíli EU.
 • Přípravu soutěžní dokumentace pro realizaci staveb.
 • Studii stavebně technologického řešení – dokumentace pro zařízení a systémy mající vliv na energetickou náročnost budovy, na výměnu tepelných zdrojů atp. (není podporováno samostatně, pouze společně s další/dalšími podporovanou/podporovanými aktivitou/aktivitami).
 • Studii proveditelnosti v souladu s cíli EU a předmětem podpory
 • Vedení a pořízení dokumentace v BIM
 • Realizace architektonické soutěže
 • Příprava smluv typu Design&Build, PPP a EPC (v případě EPC pouze tehdy, je-li součástí projektu, ve kterém se realizuje také některá z předchozích výše uvedených aktivit)

Nelze podpořit aktivity, jejichž realizace byla ukončena před podáním žádosti o podporu.


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!