Národní rozvojový program mobility pro všechny

dotace mobilita pro všechny

Cílem Národního rozvojového programu mobility pro všechny je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. V rámci programu jsou schvalovány záměry, na které je následně poskytována dotační podpora.

Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě včetně výstavby a rekonstrukce bezbariérových chodníků.

Financování programu mobility je zajištěno Vládním plánem financování NRPM na období 2016–2025.

Způsobilí žadatelé

Oprávněný žadatel o dotaci jsou především obce a města, ale i jiné veřejné subjekty nebo vlastníci předmětů podpory (budov).

Výše dotace

Financování programu mobility je zajištěno Vládním plánem financování NRPM na období 2016–2025. Záměry financují různorodé poskytovatelé dotací dle oblasti, na který se záměr vztahuje.

Jedná se např. o

Státní fond dopravní infrastruktury,

Ministerstvo pro místní rozvoj,

Ministerstvo práce a sociálních věcí,

Ministerstvo financí,

Ministerstvo dopravy,

Ministerstvo kultury,

Ministerstvo vnitra,

Ministerstvo spravedlnosti,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

a Ministerstvo zdravotnictví.

Termíny

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlašuje výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích každoročně.

Před podáním záměru bezbariérové trasy na sekretariát výboru je doporučeno jej konzultovat v rámci vyhlášených konzultačních dnů na Úřadu vlády ČR a také se zástupci příslušných resortů či institucí, které se budou podílet na jejich financování, aby záměry vyhovovaly podmínkám jimi vyhlašovaných dotačních programů.

Předmět podpory

Cílem Národního rozvojového programu mobility pro všechny je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích.

Podporované aktivity

Podporované aktivity představují odstraňování bariér v obcích a městech.

Odstraňováním bariér v budovách se rozumí jak odstraňování bariér při vstupu do budov, tak odstraňování bariér uvnitř budov, zejména výstavba výtahu nebo alespoň zdvihací plošiny, zajištění horizontálního pohybu po budově a také bezbariérové úpravy hygienických zařízení. Podpora poskytovaná na odstraňování bariér v budovách je určena na tyto kategorie objektů:

  1. budovy orgánů veřejné správy,
  2. budovy vzdělávacích, sportovních a kulturních zařízení,
  3. budovy zařízení poskytujících zdravotní a sociální služby a domy zvláštního určení,
  4. budovy pošt.

Zpřístupňování komunikací pro chodce a veřejné dopravy      

V rámci záměrů bezbariérových tras je třeba klást důraz na propojení jednotlivých objektů s bezbariérovými trasami města/obce. Budování bezbariérových tras včetně odpovídajících dopravních prostředků, naplňuje nejenom základní cíle Programu mobility, ale především umožňuje všem osobám aktivní a rovnoprávné zapojení do života města/obce. Z tohoto hlediska je podpora určená na zpřístupňování komunikací pro chodce a veřejné dopravy poskytována na:

  • zpřístupňování pěších tras a jejich napojení na dopravní systémy,
  • odstraňování bariér stavebního charakteru ve vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravě, zejména odstraňování bariér na zastávkách a nástupištích,
  • vybavení dopravních prostředků vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy informačními a signalizačními zařízeními pro cestující se sníženou schopností pohybu a orientace,
  • systémová opatření ve veřejné dopravě, zejména instalace veřejných informačních a odbavovacích systémů přístupných také pro cestující se sníženou schopností pohybu a orientace.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!