Dotace na rozšíření ubytovacích kapacit

Dotace rozšiřování ubytovacích kapacit

Obce a kraje mohou získat dotaci až do výše 85 % nákladů na rozšíření ubytovacích kapacit.

Způsobilí žadatelé

Obce a jimi zřizované organizace, kraje a jimi zřizované organizace, hlavní město Praha, městské části hlavního města Prahy a jimi zřizované organizace.

Výše dotace

Výše dotace ze státního rozpočtu se poskytuje do objemu 85 % skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce.

Pro výpočet max. dotace v případě ubytování v bytě nebo ubytovacím zařízení (ubytovna) je rozhodný počet ubytovaných osob:

 • Na vytvoření kapacity pro jednu ubytovanou osobu v bytě může příjemce dotace obdržet max. 120 tis. Kč z uznatelných výdajů akce.
 • Na vytvoření kapacity pro jednu ubytovanou osobu v ubytovacím zařízení může příjemce dotace obdržet max. 40 tis. Kč z uznatelných nákladů.

Termíny

Dotační výzva je aktuálně vyhlášena.

Předmět podpory

Předmětem podpory je rozšíření veřejných ubytovacích kapacit. Konkrétně vytvoření ubytovací kapacity v nouzovém ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny. Nouzové ubytování je cílové skupině poskytováno bezplatně, není-li dále stanoveno jinak.

Rozšíření ubytovací kapacity lze provést prostřednictvím:

 • bytů, které jsou kolaudovány jako byty podle stavebního zákona, ale jsou aktuálně neobyvatelné, 
 • nebytových prostorů, které budou upraveny na byty nebo ubytovací jednotky.

Cílovou skupinou nově vytvořených ubytovacích kapacit jsou uprchlíci z Ukrajiny, pro které je zajišťováno nouzové ubytování. Opravené byty zůstanou obcím a krajům, které je po odchodu ukrajinských uprchlíků domů využijí pro své občany.

Podporované aktivity

Vytvoření bytu, ubytovací jednotky

Podpora se poskytne oprávněnému žadateli na:

 • provedení údržby nebo stavební úpravy (opravy, rekonstrukce) za účelem nouzového ubytování cílové skupiny v rodinných domech nebo v bytových jednotkách v bytových nebo rodinných domech. Stavebními úpravami bude zachováno vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Údržbu a stavební úpravy lze provádět pouze v bytech, které nebyly technicky způsobilé k ubytování osob;
 • provedení údržby nebo stavební úpravy (opravy, rekonstrukce) ubytovacích jednotek (např. ubytoven, nebytových prostor, stavebních objektů neurčených pro dlouhodobé ani trvalé bydlení) za účelem nouzového ubytování cílové skupiny. Stavebními úpravami bude zachováno vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby a může dojít ke změně účelu užívání stavby podle stavebního zákona. Údržbu a stavební úpravy lze provádět pouze v ubytovacích jednotkách, které nebyly technicky způsobilé k ubytování osob.

Vytvořený byt jako stavba splňuje parametry účinného stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

Žádost o dotaci lze předložit pro akce již zahájené (ve stadiu stavební rozpracovanosti).

Náklady jsou uznatelné od 24. února 2022. Akce musí být realizována letos. Poslední možný termín pro předložení dokladů k čerpání dotace je 30. listopad 2022.

Uznatelné náklady:

 • Výdaje na projektovou dokumentaci stavby (uznatelné od 1.1.2022).
 • Výdaje na rekonstrukci/vybudování společných zařízení (stravovací, hygienická).
 • Výdaje na zabezpečovací systém.
 • Výdaje na revize prováděné v realizační fázi akce.
 • Výdaje na výměnu/pořízení zdroje tepla včetně otopné soustavy, výdaje spojené s energetickými úsporami objektu, resp. opravou střechy a výdaje na projektovou dokumentaci stavby jsou uznatelné v poměru užitné podlahové plochy určené pro ubytování cílové skupiny.
 • Technický dozor investora.
 • Pořízení vybavení, nábytku v bytě nebo ubytovacím zařízení, který je předmětem dotace, maximálně však do limitu 20 % skutečně vynaložených uznatelných výdajů.

Reference našeho klienta

„S firmou ND agentura s.r.o. spolupracuji dlouhodobě a vždy jsem byl velmi spokojen. V loňském roce jsme společně realizovali projekt „Martinice – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO DOMU – Bytová jednotka“. V tomto dotačním titulu získala žádost o dotaci obce Martinice nejvyšší možný počet bodů ze všech předložených žádostí a v rámci velké konkurence se tak umístila na prvním místě. Výše dotace činila 90 %.

— Michal Drápela, starosta obce Martinice

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!