Dotace na brownfieldy pro nepodnikatelské využití

dotace brownfieldy nepodnikatelské využití

Obce, města a kraje mohou žádat o finanční podporu v programu Brownfieldy. Maximální výše podpory je 50 mil. Kč. Podporu je možné využít jak na nákup brownfieldu, tak na jeho kompletní revitalizaci, případně demolici. Nové využití budovy musí sloužit především pro nepodnikatelské účely, např. kanceláře obecního úřadu, služebna obecní police, obecní sklad, zázemí pro obecní techniku, ZŠ, MŠ, knihovna, kulturní dům, divadlo, kino, galerie, muzeum, koncertní sál, obecní dům, obřadní a smuteční síň a další. Po demolice je také možné na dané parcele vytvořit veřejný park.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem v tomto programu je územní samosprávný celek (tj. obce, kraje, příp. městské části hlavního města Prahy a městské části statutárních měst pokud to statut města umožňuje), který je zároveň jediným vlastníkem nebo budoucím jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží (brownfield).

Výše dotace

V rámci programu je možné využít kombinaci dotace a úvěru na dofinancování projektu až do výše 90 % uznatelných nákladů. Nejméně 10 % celkových nákladů na revitalizaci uhradí příjemce z vlastních zdrojů. Minimální výše dotace a úvěru je 400 tis. Kč, maximální výše dotace a úvěru potom 50 mil. Kč.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně. Revitalizaci je možné zahájit po podání žádosti o dotaci.

Předmět podpory

Předmětem podpory je Brownfiled, jímž se rozumí území sestávající z pozemku nebo pozemků a nemovitých staveb na nich se nacházejících, pokud:

  • součet zastavěné plochy území dosahuje výměry alespoň 300 m2, nebo podíl zastavěné plochy území dosahuje nejméně 20 % celkové výměry území a
  • stavby, které jsou součástí území, s výjimkou pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, oplocení, opěrné zdi a inženýrské sítě, nejsou způsobilé sloužit svému původnímu účelu a ke dni podání žádosti nejsou využívány.

Podporované aktivity

Podpora je poskytována na revitalizaci Brownfieldu, kterou vznikne stavba, zařízení nebo pozemek pro různorodé nepodnikatelské využití. Na dané místě může vzniknout také veřejný park.

Pronájem prostor a příjem v rámci provozní fáze je umožněn pouze částečně. Je možné podpořit obnovu objektů a ploch, které budou následně využity převážně pro nepodnikatelské využití. Jedná se např. o výkon veřejné správy (např. kanceláře obecního úřadu, služebna obecní police, obecní sklad, zázemí pro obecní techniku atp.), vzdělávání, výchovu a sport (ZŠ, MŠ, DDM, klubovny, prostory pro sport, hřiště atp.), kulturu (knihovna, kulturní dům, divadlo, kino, galerie, muzeum, koncertní sál), společenské účely (obecní dům, obřadní a smuteční síň), sociální službysložky IZS (služebna PČR, hasičská zbrojnice, stálý kryt určený k ochraně obyvatelstva atp.).

Dotaci a úvěr je možné využít k:

  • k odstranění, částečné odstranění, opravu, stavební úpravu, přístavbu nebo nástavbu stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží a není podzemní stavbou, pozemní komunikací, dráhou, vodní cestou, oplocením, opěrnou zdí nebo inženýrskou sítí;
  • k odstranění, částečné odstranění, opravu, stavební úpravu nebo jinou změnu podzemní stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží;
  • k odstranění, částečné odstranění, opravu nebo jinou změnu zařízení, které je součástí území se starou stavební zátěží;
  • k provedení stavby nebo zařízení na území se starou stavební zátěží;
  • k terénní úpravě nebo úpravě zeleně na území se starou stavební zátěží;
  • k odstranění nebo částečné odstranění pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, inženýrské sítě, oplocení nebo opěrné zdi, které se nacházejí na území se starou stavební zátěží;
  • k vybudování, umístění nebo úpravu inženýrské sítě, účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů a jiných prvků městského mobiliáře, opěrné zdi nebo oplocení na území se starou stavební zátěží;
  • podporu lze zároveň použít i na koupi území se starou stavební zátěží nebo jeho části má-li být toto území revitalizováno za použití.

Reference našich klientů

Byla jsem velmi spokojena se spoluprací s firmou ND agentura s.r.o., spolupráce byla věcná, rychlá a vždy bylo vše vyřízeno bez chyby. Na projekt Komunitní centrum Kopřivná jsme získali finanční podporu ve výši 90 % nákladů, celkem 15 mil. Kč.

Jana Gerešová, starostka obce Kopřivná (Olomoucký kraj)

Spolupráci s ND agenturou hodnotím velice kladně. Spolupráce je na vysoké profesionální úrovni, pan Náplava i spolupracovníci jsou velmi ochotní, v předstihu jsme řešili potřebné podklady. Při spolupráci lze vyzdvihnout i organizaci práce. V rámci našeho projektu získali na projekt Obecní dům Netín finanční podporu ve výši 9,5 mil. Kč.

Věra Prušová, starostka obce Netín (kraj Vysočina)

„Se spoluprací se společností ND agentura s.r.o. jsme byli spokojeni, získali jsme finanční podporu ve výši 25 mil. Kč na realizaci akce Rekonstrukce zámku Přílepy, který je nevyužitá a zchátralá budova. V případě potřeby či dalších doplnění dokumentů byla ze strany společnosti okamžitá reakce a celkově probíhala spolupráce svižně k úspěšnému dokončení prací na žádosti o dotaci.“

— Ing. Ivana Sehnalová, starostka obce Přílepy (Zlínský kraj)

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!