Dotace na střední školy

dotace střední školy

Dotační výzva je určena na zlepšení kvality vzdělávací infrastruktury pro střední školy. Výše dotace je až 99 mil. Kč.

Způsobilí žadatelé

 • školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Výše dotace

Výše dotace je v rozmezí 1 – 99 mil. Kč, procentuální výše dotace je 90 – 100 % dle typu žadatele o dotaci.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována pravidelně.

Předmět podpory

Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu

Střední a vyšší odborné školy, konzervatoř (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů)

Podporované aktivity

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ spojených s VOŠ, center odborné přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení;
 • vnitřní konektivita škol;
 • školní kluby pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií;
 • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí
  • pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
  • pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
  • vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při SŠ, SŠ/VOŠ a konzervatořích vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit;
  • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

Podporované odborné oblasti vzdělávání (přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi) jsou vázány na obory vzdělávání uvedené v dokumentaci dotační výzvy. Schopnost práce s digitálními technologiemi je podporována ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy a polytechnické vzdělávání a dále prostřednictvím odborných učeben pro výuku informatiky.


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!