Podpora revitalizace brownfieldů z Národního plánu obnovy

podpora brownfieldy

Obce, města a kraje mohou žádat o finanční podporu v programů na revitalizaci Brownfieldů v rámci připravovaných výzev z Národního plánu obnovy.

Národní plán obnova

Národní plán obnovy (NPO) vychází z reakce EU na ekonomickou krizi vyvolanou pandemií covidu-19, což vedlo k založení Fondu pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility). Tento fond financovaným společnými evropskými dluhopisy je určen k podpoře reforem a aktivitám cíleným na oživení ekonomiky. Konkrétní výběr opatření je záležitostí členských zemí. Česko si během loňského léta nadefinovalo 27 aktivit, kterým se říká komponenty s úhrným rozpočtem 179 mld. Kč. Jednou z nich je i komponenta 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží, na kterou je vyčleněno 3,3 mld Kč.

Bližší podmínky podpory jsou dány Prováděcím nařízením komise (CID – Council Implementing Decision) a obsahují mnohé klimatické, energetické a ekologické podmínky, se kterými se žadatelé budou muset vyrovnat. Nejznámější z nich je princip „významně nepoškozovat“ DNSH (Do No Significant Harm). Jednou z nejtvrdších podmínek je ale nutnost ukončení projektů do konce roku 2025, přičemž se podařilo s Evropskou komisí vyjednat, že za ukončení se bude považovat podpis protokolu o předání díla, nikoli kolaudace, která tak může následovat až v lednu či únoru 2026. Podstatná pro žadatele je také neuznatelnost DPH, která snižuje efektivní výši podpory o pětinu. Zde už jde ale o rozhodnutí Ministerstva financí. Pozitivní je naopak zpětná uznatelnost od 1. února 2020, kdy lze tedy proplatit již probíhající revitalizace. Revitalizace území se starou stavební zátěží, zkráceně brownfieldů, je v současné době již podporována z národních zdrojů prostřednictvím dotačního a úvěrového programu, který administruje Státní fond podpory investic (SFPI). Komponenta 2.8 je tak dalším nástrojem podpory revitalizace brownfieldů, a to s násobně větším rozpočtem. Jedná se o sdílenou komponentu, tj. její dvě části vlastní Ministerství pro místní rozvoj (MMR) a třetí část je ve vlastnictví Ministerstva průmyslu a obchodu. (MPO)

Komponenta 2.8.1 Investiční podpora regenerace specifických brownfieldů
Alokace: 2, 030 mld. Kč

Závazným cílem je realizace 14 projektů a to po jednom v každém kraji a Praze. Z podrobného mapování již ted víme, že v některých krajích se specifický brownfield připravený k realizaci nenachází, z tohoto důvodu počítáme i s podporou náhradních projektů z krajů, kde je více potenciálních projektů. Specifický brownfield je definován jako brownfield u kterého žadatel žádá o podporu větší než 50 mil. Kč. Celá komponenta 2.8.1 má dva základní usměry podpory a to demolici a novou energeticky úspornou výstavbu, u které je uznatelnost nákladů až 100 % a/nebo energeticky úspornou rekonstrukci, kde ovšem musí celkem 90 % uznatelných nákladů nějak souviset s energetickou úsporou, typicky půjde o zateplení, novou střechu, systém vytápění a ohřevu vody, hospodaření se šedou vodou, případně nové zdroje (solární panely, tepelné čerpadlo atp.). Podpořeny mohou být i kombinované komplexní projekty, které zahrnují demolici, výstavbu i rekonstrukci v jednom areálu. Zároveň na úrovni celé komponenty 2.8.1 je nutné dosáhnout souhrnného podílu 70 % rekonstrukce a 30 % demolice a nové výstavby z celkových proplacených nákladů (stejné rozdělení alokace platí i pro komponentu 2.8.3). To sice není omezení vztažené na jednotlivé projekty, ale stejně to způsobí, že u demolic a nové výstavby nebude možné naplnit všechny požadavky. Další z podmínek je nutnost doporučení projektu ze strany Regionální stálé konference. Výzvu vyhlásí SFPI v únoru 2023 a podmínkou pro podání žádosti bude vzhledem ke krátkému času na realizaci (necelé 3 stavební sezony) právoplatné stavební povolení.

Komponenta 2.8.2 Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití
Alokace: 800 mil. Kč

Podmínkou je vlastnictví celého objektu (pozemek i stavby) obcí nebo krajem a za nepodnikatelské využítí je jako hranice považováno maximálně 20 % plošného nebo časového provozního zatížení pro komerční účely. Obecně se bude jednat v převážné většině o občanské vybavení. Tato komponenta má stejně jako v případě speficických brownfieldů dvě části, přičemž k energeticky úsporným rekonstrukcím se tentokrát přidávají nikoli demolice a nová výstavba, ale demolice a následné založení tzv. „přírodního úložiště uhlíku“. , Jde o zalesnění dle lesních hospodářských plánů nejbližší lokality pro projekty umístěné v extravilánu obce. U projektů v intravilánu obce je možné vysadit lesopark, ovšem vždy bez následného využití ve formě občanské vybavenosti, (nepočítá se tedy s  dětským hřištěm, lavičkami  apod.) Rozdělení alokace bude 80 % na energeticky úsporné renovace a 20 % na přírodní úložiště uhlíku. Na tento podprogram budeme vyhlašovat samostatnou výzvu (160 mil. Kč, tj. 20 % z celkové alokace), protože nepočítáme, že by docházelo ke kombinaci těchto dvou typů revitalizace. I zde bude podmínkou pro podání žádosti již platné stavební povolení.

Oproti národnímu programu revitalizace financovanému ze státního rozpočtu se počítá u komponent MMR i s podporou zdravotnických zařízení. Výzva pro obě komponenty bude vyhlášena v únoru 2023 a administraci žádostí a projektů bude taktéž pověřen SFPI. Cíl daný v CID je zrealizovat 45 projektů. Z důvodu napjatého stavebního trhu se budeme snažit vybrat alespoň 50 projektů, aby byla větší pravděpodobnost splnění cíle pro případ, že se některý projekt dostane do skluzu.

Komponenta 2.8.3 Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití (administruje MPO)
Alokace: 500 mil. Kč s cílem revitalizace 20 projektů.

Výzva již byla vyhlášena v červenci letošního roku, technické podmínky včetně DNSH, recyklace odpadů na stavbě apod. jsou společné pro všechny části komponenty 2.8. Žadatelům do 2.8.1 a 2.8.2 tedy důrazně doporučujeme, aby si podmínky prostudovali a případně své projekty upravili či přímo projektovali na míru těmto podmínkám. U projektů, které již mají stavební povolení, lze pro tento účel využít institutu „změny stavby před dokončením“. Do výzvy 2.8.3 se lze hlásit i bez stavebního povolení, ale úroveň přípravy projektu je součástí hodnocení a pochopitelně projekty s pokročilou přípravou či přímo zralé k výstavbě jsou bodově bonifikovány.

Rozdělení finanční podpory

Přesné rozdělení možných forem podpory ukazuje obr. 1. Hranice podpory u národního dotačního programu jsou 400 tis. Kč – 50 mil. Kč, potenciální překryv je tedy jen u rozpětí 5-50 mil. Kč, které je shodné s programem 2.8.2 a u rozpětí 5-40 mil. Kč také s 2.8.3, ale národní program je určen jen pro nepodnikatelské využítí, proto do 2.8.3 nijak nezasahuje. K bonifikaci demolice a nové výstavby v národním programu se tedy přidává i bonifikace malých projektů často ve vlastnictví velmi malých obcí, které u dotace do 5 mil. Kč žádat v NPO nemohou.

Reference našich klientů

Byla jsem velmi spokojena se spoluprací s firmou ND agentura s.r.o., spolupráce byla věcná, rychlá a vždy bylo vše vyřízeno bez chyby. Na projekt Komunitní centrum Kopřivná jsme získali finanční podporu ve výši 90 % nákladů, celkem 15 mil. Kč.

Jana Gerešová, starostka obce Kopřivná (Olomoucký kraj)

Spolupráci s ND agenturou hodnotím velice kladně. Spolupráce je na vysoké profesionální úrovni, pan Náplava i spolupracovníci jsou velmi ochotní, v předstihu jsme řešili potřebné podklady. Při spolupráci lze vyzdvihnout i organizaci práce. V rámci našeho projektu získali na projekt Obecní dům Netín finanční podporu ve výši 9,5 mil. Kč.

Věra Prušová, starostka obce Netín (kraj Vysočina)

„Se spoluprací se společností ND agentura s.r.o. jsme byli spokojeni, získali jsme finanční podporu ve výši 25 mil. Kč na realizaci akce Rekonstrukce zámku Přílepy, který je nevyužitá a zchátralá budova. V případě potřeby či dalších doplnění dokumentů byla ze strany společnosti okamžitá reakce a celkově probíhala spolupráce svižně k úspěšnému dokončení prací na žádosti o dotaci.“

— Ing. Ivana Sehnalová, starostka obce Přílepy (Zlínský kraj)

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!

    Zdroj: MMR ČR