Dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

dotace vodovody kanalizace čov

Dotace je zaměřena na výstavbu a rozšíření vodovodů, kanalizací a ČOV. Vlastníci této infrastruktury obdrží dotaci ve výši 70 % nákladů.

Způsobilí žadatelé

Obce a města, svazky obcí bez omezení velikosti a další hlavní vlastníci vodohospodářské infrastruktury včetně obchodních společností a zájmových sdružení právnických osob vlastněných z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Výše dotace

Maximální dotace na akci celkem je 150 mil. Kč. Procentuální výše dotace je stanovena na 70 %.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

V rámci specifického cíle budou podporovány zejména aktivity směřující ke zvýšení jakosti povrchové i podzemní vody a ke zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou. Projekt musí zahrnovat nové napojení obyvatel na vodovod / kanalizaci nebo zlepšení úrovně čištění odpadních vod nebo zlepšení dodávek pitné vody.

V oblasti jakosti vody bude podporováno zejména:

  •  dobudování a výstavba čistíren odpadních vod,
  • intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění,
  •  dobudování a modernizace kanalizací,
  •  opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.).

V oblasti zásobování pitnou vodou bude podporována zejména:

  •  výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů,
  •  výstavba a intenzifikace úpraven pitné vody,
  •  doplnění technologií pro odstraňování specifických polutantů,
  •  výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů.


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!