Dotace na přivaděče pitné vody pro obce

dotace přivaděče pitné vody

Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Cílem dotační výzvy je zlepšení zásobování pitnou vodou v odpovídajícím množství a kvalitě.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem o dotaci jsou obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků a obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Výše dotace

Výše podpory může dosáhnout až 2,1 miliony korun. Maximální výše podpory je současně omezena procentem z celkových způsobilých výdajů dle typu záměru. Maximálně je možné získat dotaci ve výši 70 %.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Ukončení realizace podpořených projektů musí proběhnout do 31. 12. 2026

Předmět podpory

Cílem dotační podpory je zlepšení zásobování pitnou vodou, nebo vyhledání nových zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě. Podpora se nevztahuje na projekty, které řeší pouze běžnou údržbu stávající vodohospodářské infrastruktury.

Podporované aktivity

Předmětem podpory jsou:

  • realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu, ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění; 
  • vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není vodovod realizován, a to za účelem zlepšení zásobování pitnou vodou v případě, že kapacita stávajícího zdroje/zdrojů je prokazatelně nedostatečná anebo kapacita stávajícího zdroje/zdrojů dostačuje současným potřebám, avšak hrozí riziko, že zdroj nebude kapacitně vyhovovat (postupné snižování kapacity zdroje, rostoucí požadavek na objem dodávané pitné vody obyvatelstvu) a nebo voda ze stávajícího zdroje/zdrojů i přes technologickou úpravu nesplňuje požadavky kladené na pitnou vodu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění, popřípadě, že vykazuje limitní ukazatele kvality pitné vody a hrozí reálné riziko, že dojde k jejich překročení, popř. veřejný zdroj pitné vody neexistuje.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!