Dotace na zdroje pitné vody pro obce pokračují

dotace zdroje pitné vody

Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Pomocnou ruku jim podává Ministerstvo životního prostředí, které nabízí příspěvek až 2,1 miliony korun na posílení a vybudování zdrojů pitné vody.

V rámci pokračující výzvy se žadatelé nepotkají s velkým množstvím změn. Většina kritérií zůstala naopak zachována. Dotační titul má za cíl zregenerovat či intenzifikovat stávající zdroje vody pro zásobování obyvatelstva, realizovat zcela nové zdroje pitné vody či navýšit kapacitu současných zdrojů pitné vody.

Podpora bude poskytnuta pouze na pro životní prostředí nejvhodnější variantu řešení zdroje pitné vody dle zpracovaného odborného posudku. Z důvodu ochrany zdrojů podzemních vod je preferováno, tam kde je to možné, napojení na kapacitní vodárenskou soustavu či využití zdroje povrchové vody. V případě projektů na využití zdroje podzemních vod, je třeba prostřednictvím odborného posudku prokázat, že z technického, ekonomického (rozhodujícím faktorem nemůže být rozdílná výše poplatků za odběr vody z jednotlivých zdrojů) nebo jiného závažného důvodu není možné realizovat napojení na kapacitní vodárenskou soustavu nebo využít zdroje povrchové vody.

Budou podporována pouze komplexní opatření vedoucí ke zlepšení dodávek pitné vody z hlediska kvality nebo množství.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem o dotaci jsou obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků a obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Výše dotace

Výše podpory může dosáhnout až 2,1 miliony korun. Maximální výše podpory je současně omezena procentem z celkových způsobilých výdajů dle typu záměru. Maximálně je možné získat dotaci ve výši 70 %.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Ukončení realizace podpořených projektů musí proběhnout do 31. 12. 2026

Předmět podpory

Cílem dotační podpory je zlepšení zásobování pitnou vodou, nebo vyhledání nových zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě. Podpora se nevztahuje na projekty, které řeší pouze běžnou údržbu stávající vodohospodářské infrastruktury.

Podporované aktivity

Předmětem podpory jsou:

  • realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu, ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění; 
  • vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není vodovod realizován, a to za účelem zlepšení zásobování pitnou vodou v případě, že kapacita stávajícího zdroje/zdrojů je prokazatelně nedostatečná anebo kapacita stávajícího zdroje/zdrojů dostačuje současným potřebám, avšak hrozí riziko, že zdroj nebude kapacitně vyhovovat (postupné snižování kapacity zdroje, rostoucí požadavek na objem dodávané pitné vody obyvatelstvu) a nebo voda ze stávajícího zdroje/zdrojů i přes technologickou úpravu nesplňuje požadavky kladené na pitnou vodu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění, popřípadě, že vykazuje limitní ukazatele kvality pitné vody a hrozí reálné riziko, že dojde k jejich překročení, popř. veřejný zdroj pitné vody neexistuje.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!