Dotace na protipovodňové opatření

dotace protipovodňové opatření

Dotace na povodňovou ochranu mohou čerpat nejen obce a města až do výše 100 % nákladů. Dotovat je možné úpravy vodních nádrží, suché nádrže, retenční nádrže, poldry, povodňové parky nebo úpravy vodních toků a jejich okolí.

Způsobilí žadatelé

  • veřejný sektor, pro opatření budování či rekonstrukce bezpečnostních přelivů rovněž fyzické osoby

Výše dotace

Podpora bude až 100 % nákladů dle konkrétní aktivity.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách, realizace přírodě blízkých opatření a uvolňování území ohrožených povodněmi. 

Podporované aktivity:

  • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách,
  • realizace přírodě blízkých opatření (např. zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků na některých místech s tvorbou mokřin a tůní, včetně zvýšení kapacity koryta složeným profilem; vložení meandrující kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění apod.)
  • uvolňování území ohrožených povodněmi – zakládání povodňových parků, včetně výkupu potřebných pozemků k realizaci,
  • obnova, výstavba a rekonstrukce ochranných nádrží (suchých nádrží, retenčních nádrží, poldrů),
  • vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů na stávajících vodních nádržích včetně opravy hráze, rekonstrukce technických objektů související s bezpečností vodního díla,
  • eliminace vodních děl, která ztratila svůj účel, příčných staveb v korytech, působících jako nevhodné povodňové překážky.


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!