Dotace rybníky a vodní nádrže

dotace rybníky vodní nádrže

Obce a města mohou žádat o dotaci na rybníky a malé vodní nádrže. Maximální výše dotace je 70 % a obce si mohou získat až na 10 mil. Kč.

Malé vodní nádrže jsou vodní díla, která mají hráz, spodní výpust a bezpečností přeliv. Obvykle to jsou nádrže, které mají objem do 2 mil. m3 vody a největší hloubku do 9 m. Rybníky jsou nejběžnějším typem malé vodní nádrže. V užším pojetí se rybníkem rozumí nádrž určená k chovu ryb. V zákoně o ochraně přírody a krajiny je pojmu rybník užito v širším smyslu a označují se tak i malé vodní nádrže jiných typů, které se svým řešením, zasazením do krajiny apod. podobají tradičním rybníkům.

Malé vodní nádrže jsou budovány k různým účelům: ochranné – retenční nádrže k ochraně před povodněmi, rybochovné nádrže, nádrže na ochranu flory a fauny, rekreační nádrže, zásobní nádrže (např. protipožární či závlahové) a další. Výstavbou nebo obnovou nádrže lze, kromě hlavního stanoveného účelu, docílit řady dalších příznivých efektů.

Obce a města mohou žádat o výrazné dotace na výstavbu, obnovu, rekonstrukci a odbahnění rybníků a malých vodních nádrží.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem jsou pouze obce a svazky obcí.

Výše dotace

Výše podpory je do 70 % uznatelných nákladů.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Investice do rekonstrukcí, oprav a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí. Dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obce, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.

Podporované aktivity

Rekonstrukce a odbahnění
Rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.

Výstavba, nebo obnova
Výstavba a obnova nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a malých vodních nádrží v případě, že rybník, či malá vodní nádrž nebyla funkční po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.

Nerybochovným rybníkem pro potřeby programu je rybník s extenzivním chovem ryb, který není provozován za účelem podnikání. Na předmětu podpory není umožněn intenzivní ani polointenzivní chov ryb.


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!