Dotace na pečovatelské byty

dotace pečovatelské byty

Dotační program je zaměřen na vznik pečovatelských bytů, nebo bytových domů s těmito byty. Výše dotace je 600 tis. Kč na jednu bytovou jednotku. Žadatelem o tuto podporu mohou být mimo jiné obce a města.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem o dotaci je obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, veřejně obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost, evropská společnosti, družstvo, spolek, obecně prospěšná společnost, církev podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, a náboženských společnostech.

Výše dotace

Výše dotace se vypočte jako součin počtu podporovaných bytů, na které je žádána dotace, a finanční částky maximálně 600 000 Kč na jeden byt.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Předmětem podpory je pečovatelský byt. Pečovatelským bytem se rozumí podporovaný byt, který je určený k sociálnímu bydlení osob v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem a který splňuje stavebně technické parametry upravitelného bytu.

Podlahová plocha pečovatelského bytu nesmí překročit 50 m2 (včetně poloviny plochy lodžie, balkonu, teras).

Podporované aktivity

Dotace může být poskytnuta na:

  • novostavbu bytového domu;
  • stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě;
  • nástavbu nebo přístavbu, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě;
  • stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy;
  • stavební úpravy, nástavbu nebo přístavbu rodinného domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!