Dotace na obnovu majetku po pohromách

dotace obce povodně

Až 70% dotaci je možné získat na opravu a obnovu majetku obcí postižených živelní pohromou. Jedná se o obnovu zejména mostů a komunikací, veřejného osvětlení, veřejných prostranství a veřejných obecních budov. Pro obce je velmi složité vypořádat se s nenadálou situací jako jsou živelní pohromy. Své rozpočty musí dopředu důkladně plánovat a pokud se něco takového stane, obce a kraje nemají dostatek financí na opravy. 

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem o dotaci je obec nebo kraj.

Výše dotace

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele, respektive počtu obyvatel. Dolní limit dotace při podání žádosti činí 500 tis. Kč. Součet požadovaných dotací v rámci vyhlášeného dotačního titulu může být maximálně 50 mil. Kč pro jednoho žadatele.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně v měsíci prosinci. Žádost o dotaci lze předložit pro akce již započaté (ve stadiu stavební rozpracovanosti). Akce je považována za zahájenou předáním stavby.

Předmět podpory

Podprogram je určen na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený. Jedná se zejména o veřejnou infrastrukturu zřizovanou nebo užívanou ve veřejném zájmu:

  • dopravní infrastruktura (komunikace, mosty, lávky, propustky, parkovací a odstavné plochy);
  • technická infrastruktura;
  • stavby občanské vybavenosti;
  • veřejné prostranství.

Podporované aktivity

Náklady související s realizací akce.

Uznatelné náklady jsou především:

  • rekonstrukce, modernizace, přestavba;
  • demolice;
  • technický dozor.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!