Dotace na obnovu veřejných prostranství

Obce a města mohou žádat o dotaci na komplexní revitalizaci veřejných prostranství, dotace je až 85 % nákladů.

IROP připravuje příjem žádostí o dotaci ve výši 85% na výdaje spojené s realizací zelené infrastruktury ve veřejných prostranství měst a obcí. Jedná se o rekonstrukce návsí, náměstí, parků, komunikací, hlavních ulic.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem jsou obce, města a další vlastníci veřejné infrastruktury.

Výše dotace

Výše podpory je do 85 % uznatelných nákladů.

Termíny

Jsou zveřejněny podmínky dotační výzvy, výzvy se budou opakovat.

Předmět podpory

Předmětem podpory jsou ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), veřejnou a technickou infrastrukturu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí.

Nedílnou součástí veřejných prostranství jsou následující prvky.

Zelená a modrá infrastruktura:

 • Zelené stěny a střechy,
 • Prosakovací dlažba,
 • Zatravňovací tvárnice, travnaté pásy,
 • Výsadba stromů a další vegetace, 
 • Vodní prvky pro zachycení dešťové vody či její čištění.

SMART prvky:

 • Chytrý mobiliář (lavičky s možností dobíjení mobilních telefonů, WIFI),
 • Chytré odpadové nádoby,
 • Zelená infrastruktura (indikátory kvality ovzduší),
 • Chytré veřejné osvětlení (reaguje na pohyb).

Důležité podmínky:

 • Max. 40% plochy může být použito na dopravní infrastrukturu (parkoviště, místní komunikace). Nebudou však podporovány silnice I. – III. tříd.

Podporované aktivity

Komplexní projeky veřejných prostranství:

 • výměna nevhodného povrchu za povrch umožňující vsakování a čištění srážkové vody,
 • tvorba nebo rozšiřovaní zelených ploch,
 • instalace retenční nádrže se závlahovým systémem,
 • výstavba stromů a další vegetace,
 • umístění vodních prvků, přístřešku se zelenou střechou a fotovoltaickými panely s prvky SMART.

Revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství:

 • zeleň v intravilánu,
 • veřejné osvětlení,
 • chodníky, místní komunikace a parkoviště,
 • informační tabule,
 • dětská hřiště a hrací prvky,
 • venkovní mobiliář.

Revitalizace a úprava nevyužívaných ploch


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!