Dotace na regeneraci sídliště

dotace regenerace sídliště

Obce a města mohou podávat žádosti o dotaci do programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích. Je možné získat dotaci až 6 mil. Kč. Dotaci je možné dále kombinovat s úvěrem do výše 90 % nákladů.

Způsobilí žadatelé

Obec, na jejímž území se nachází sídliště, pokud je pozemek, na kterém má být regenerace provedena, v jejím vlastnictví, má platný územní plán, povolení pro stavbu, projekt, který byl včetně každé změny schválen zastupitelstvem obce.

Výše dotace

Výše dotace činí až 50 % uznatelných nákladů, nejvýše do 6 milionů Kč na jeden projek. Program umožňuje kombinovat dotaci s úvěrem na dofinancování projektu až do výše 90 % nákladů.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně v měsíci říjnu.

Předmět podpory

Cílem programu je přeměna městských sídlišť na víceúčelové celky a všestranné zlepšení jejich obytného prostředí. Sídliště je chápáno jako ucelená část území obce zastavěná bytovými domy jako stavbami pro bydlení, ve kterých více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům pro trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, vystavěnými nepanelovými technologiemi v období let 1945 až 1990 nebo vystavěnými panelovými technologiemi do roku 2000, o celkovém počtu nejméně 100 bytů.

Podporované aktivity

Dotaci a úvěr lze využit na:

 • výstavbu nebo rekonstrukci místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek;
 • výstavbu protihlukových stěn;
 • výstavbu nebo rekonstrukci odstavných či parkovacích státní;
 • zachování nebo zvýšení podílu nezpevněných ploch (zpomalení odtoku přívalových vod);
 • odstranění nadzemního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení podzemním vedením;
 • opravu či doplnění veřejného osvětlení;
 • realizaci opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště;
 • úpravu veřejných prostranství – zejména na opravu stávajících a zřizování nových dětských hřišť nebo odpočinkových ploch;
 • výstavbu veřejných rekreačních nebo sportovních ploch s příslušným městským mobiliářem;
 • výsadba doprovodných ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním.
 • nákup nemovitého majetku a zřízení věcného břemene;
 • prvotní publicita prokazatelně související s realizací projektu.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!