Dotace na tuně a mokřady

dotace tůně mokřady

Obce a města mohou žádat o dotaci na vytváření tůní a mokřadů.

Činnost člověka v krajině dlouhodobě znemožňuje přirozený vznik a obnovu tůní. Několikatisíciletý kontinuální proces zkulturňování krajiny vedl k celkovému odvodnění krajiny. Mokřiny a tůně všeho druhu byly z valné části zlikvidovány nebo došlo k jejích přetvoření na rybníky, vodní nádrže, pole, lesy nebo jiné využitelné plochy. Vodní toky byly napřímeny a zkanalizovány a je jim znemožněno měnit řečiště a vytvářet nové tůně oddělováním meandrů a vybřežením. Budováním tůní tak nahrazujeme přirozený proces jejich vzniku, jedná se o jeden z nejefektivnějších jednorázových nástrojů pro podporu biologické rozmanitosti vůbec.

Obce a města mohou žádat o výrazné dotace na tůně a mokřady.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem jsou obce a svazky obcí.

Výše dotace

Výše podpory je do 90 – 100 % uznatelných nákladů.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Cílem vytváření a obnovy tůní a mokřadů je obnovení stabilní sítě krajinných prvků, které dokáží přirozeně zadržovat srážkovou vodu, jako prevence zmírnění dopadů změny klimatu vč. dlouhodobého sucha. Pokud to potenciál lokality umožňuje, je účelné zbudovat soustavu tůní různých velikostí a hloubek.

Podporované aktivity

  • vyhloubení tůní ve stávajícím terénu
  • svahování břehů a vytvoření výškově členitého dna tůní
  • vytvoření pozvolného přechodu mezi vodním a suchozemským prostředím (litorálních pásem) fungujícího za variabilních hydrologických podmínek (vodních stavů)


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!