Zvyšování bezpečnosti, chodníky, cyklostezky a cyklopruhy

dotace chodníky cyklostezky

Státní fond dopravních investic (SFDI) vyhlásil další podzimní výzvu na rekonstrukce a výstavby chodníků, zastávek MHD a bezpečnostních prvků na komunikacích pro pěší. Vysoký důraz bude kladen na bezpečnost a bezbariérovost projektů. Dalším zaměřením výzvy je tvorba a rekonstrukce cyklostezek a cyklopruhů. Výzva je zaměřena pro projekty, které budou fyzicky realizovány v roce 2022 a 2023.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem o dotaci jsou obce a organizační složky obce (městský obvod, městská či místní část).

Výše dotace

Maximální výše dotace byla stanovena na 85 % uznatelných nákladů. Výše příspěvku pro jednoho žadatele činí minimálně 300 tis. a maximálně 20 mil. Kč.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně v měsíci říjnu.

Předmět podpory

Opatření ke zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy případně opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Akce se týkají stavebních úprav (výstavby, rekonstrukce) chodníků, míst pro přecházení, přechodů pro chodce, nástupišť autobusové dopravy a dalších typů projektů.

Výstavbu nových či rekonstrukci stávajících stezek pro cyklisty (včetně smíšených stezek pro cyklisty a chodce).

Poskytovatel dotace financuje nejen velké projekty dopravní infrastruktury, ale svým rozsahem i „malé“ projekty, které mají velký přínos nejen pro menší obce a města. Jedná se o projekty zaměřené zejména na opatření ke zvýšení bezpečnost a plynulosti dopravy a realizaci bezbariérových úprav chodníků, případně propojení cyklostezek.

Žadatel smí podat více než pouze jednu žádost, lze tedy žádat na více projektů současně.

Příspěvek SFDI však nelze kombinovat s žádnými dalšími programy a fondy Evropské unie.

Podporované aktivity

Předmětem podpory je určen na:

  • Výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků
  • Výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť MHD
  • Výstavba, rekonstrukce nebo stavební úpravy vlastních autobusových zálivů
  • Výstavba, rekonstrukce nebo úpravy přechodů pro chodce
  • Výstavba, rekonstrukce nebo úpravy míst pro přecházení – lávky, nadchody, podchody atp.
  • Výstavba, rekonstrukce nebo úpravy osvětlení komunikací a bezpečnostních prvků pro chodce
  • Úpravy vjezdu do obce – zpomalovací prvky
  • cyklostezky, cyklopruhy aj.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!