Dotace na chodníky IROP

dotace chodníky irop

Na rekonstrukci, obnovu nebo výstavbu chodníků mohu získat obce a města až 30 mil. Kč. Procentuální výše dotace ja až 85 % nákladů.

Způsobilí žadatelé

O dotaci v tomto titulu mohou žádat:

  • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Výše dotace

Výše dotace je až 85 %.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 3 mil. Kč, maximální potom 30 mil. Kč.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Výzva je zaměřena na následující aktivitu specifického cíle 6.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství a její dílčí aktivity: Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Podporované aktivity

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Mezi podporované aktivity těchto výzev patří:

  • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy (A);
  • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách (B).

„Projektem výstavby, modernizace nebo rekonstrukce komunikace pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy je dotčena pozemní komunikace s intenzitou motorové dopravy přesahující 1000 vozidel za den.“

Komunikací pro pěší se rozumí:

  • samostatná stezka pro chodce, chodník a pás pro chodce v přidruženém prostoru pozemní komunikace, stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem (s dopravním značením C9a/C9b) nebo stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem (s dopravním značením C10a/C10b) umístěná samostatně nebo vpřidruženém prostoru pozemní komunikace (souhrnné označení „stezka pro chodce“).

Výstupem výstavby komunikace pro pěší je těleso nové stezky pro chodce.

Pojem rekonstrukce/modernizace komunikace pro pěší zahrnuje stavební úpravy stávající stezky pro chodce, případně i stávající stezky pro cyklisty, spojené s přestavbou zemního tělesa nebo konstrukčních vrstev, jejímž výsledkem je změna nivelety, směrového vedení nebo šířkového uspořádání stezky pro chodce.

Stavební úpravy komunikace pro pěší a pro cyklisty a instalace prvků zklidňujících dopravu zahrnují výstavbu nové nebo stavební úpravy stávající stezky pro chodce nebo stezky pro cyklisty, spojené s přestavbou zemního tělesa nebo konstrukčních vrstev, jejímž výsledkem je změna nivelety, směrového vedení nebo šířkového uspořádání stezky pro chodce nebo stezky pro cyklisty, nebo alespoň souvislé úpravy povrchu odpovídající části hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace v trase liniového opatření.


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!