Dotace na jesle a dětské skupiny

dotace dětské skupiny jesle

Obce mohou žádat o dotaci na zřízení jeslí a dětských skupin. Tato výzva by měla přispět k budování kapacit cenově dostupných jeslí, a umožnit tak rodičům (zejm. matkám) lepší začlenění do pracovního života. Dotace je ve výši 100 % nákladů.

Způsobilí žadatelé

  • kraje, obce, městské části (včetně Prahy), jejich příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí,
  • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,
  • veřejné vysoké školy a výzkumné instituce, ústavy akademie věd,
  • nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti,
  • ústavy, spolky, církve, církevní organizace a církevní právnické osoby.

Výše dotace

Výše dotace činí 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

Minimální výše dotace je 3 miliony Kč, maximální potom 20 milionů Kč (bez DPH).

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

V případě výstavby a rekonstrukce infrastruktury za účelem zřízení dětské skupiny byla udržitelnost stanovena na 10 let.

Předmět podpory

Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Podporované aktivity

Cílem výzvy je zvýšení kapacit zařízení péče o děti prostřednictvím budování zařízení pro provoz nových dětských skupin. Za tímto účelem budou podporovány rekonstrukce a stavební úpravy stávajících objektů, stavby a stavební práce spojené s novou výstavbou infrastruktury dětských skupin včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, nákup pozemků a staveb.

Ve stejném objektu, ve kterém je budován/rekonstruován prostor pro dětskou skupinu, lze umístit prostory, které mohou být využívány buďto pouze pro potřeby dětské skupiny, nebo na základě smlouvy i pro potřeby jiné služby. Výdaje na jejich vybudování budou výdaji vedlejšími a není možné je zřizovat bez budování dětské skupiny.

Dále je ve stejném objektu akceptovatelné umístění i dalších služeb (nesouvisejících s dětskou skupinou) za předpokladu, že svým provozem nenarušují provoz dětské skupiny. Jejich vybudování však nepatří mezi podporované aktivity projektu a náklady na tuto část stavby musí být vyčísleny jako nezpůsobilé.

Dotaci lze využít na:

  • nákup nemovitostí (včetně pozemků)
  • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!