Dotace na kříže, kapličky a hřbitovy

dotace kaple kříže hřbitovy

Dotační program je zaměřen na údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. Obce mohou žádat o dotaci na obnovu křížků, soch, kapliček, hřbitovů nebo zvoniček.

Způsobilí žadatelé

Způsobilými žadateli jsou obce do 2 000 obyvatel, případně se může jednat o projekt v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel.

Výše dotace

Procentuální výše dotace je 70 %. Maximální výše podpory je 300 tis. Kč, minimální výše podpory činí 15 tis. Kč.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně v měsících prosinec a leden.

Předmět podpory

Předmětem podpory je údržba a obnova stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí. Předmět dotace musí být veřejně přístupný a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. 

Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace. Výdaje na úpravu doprovodné zeleně můžou dosahovat max. 10 % z celkových výdajů projektu.


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!